• Hóa học & vật liệu

    chất xúc tác Adam

    Giải thích EN: A platinum oxide produced by a fusion of hexachloroplatinic(IV) acid and sodium nitrate. Giải thích VN: O xít bạch kim tạo ra bởi sự tan chảy của a xít hexachloroplatinic (IV) và muối natri.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X