• Kỹ thuật chung

    van amôniắc

    Giải thích EN: A valve constructed of materials that are resistant to corrosion by ammonia. Giải thích VN: Một chiếc van được làm bằng các nguyên vật liệu mà có thể chống lại sự ăn mòn của amôniắc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X