• /ə´mounjə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Amoniac
  ammonia liquor
  dung dịch amoniac, nước amoniac

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  amoniac
  ammonia absorber
  bình hấp thụ amoniac
  ammonia absorption
  hấp thụ amoniac
  ammonia absorption
  sự hấp thụ amoniac
  ammonia addition
  nạp bổ sung amoniac
  ammonia addition
  sự nạp bổ sung amoniac
  ammonia characteristics
  các đặc tính amoniac
  ammonia characteristics
  các tính chất của amoniac
  ammonia characteristics
  đặc tính amoniac
  ammonia characteristics
  tính chất của amoniac
  ammonia charge
  lượng nạp amoniac
  ammonia charge
  mẻ nạp amoniac
  ammonia charging
  nạp amoniac
  ammonia charging
  sự nạp amoniac
  ammonia circuit
  sơ đồ amoniac
  ammonia circuit
  vòng tuần hoàn amoniac
  ammonia circulation
  vòng tuần hoàn amoniac
  ammonia circulation
  vòng (tái) tuần hoàn amoniac
  ammonia compression refrigerating machine
  máy lạnh nén hơi amoniac
  ammonia compressor
  máy nén amoniac
  ammonia concentration
  nồng độ amoniac
  ammonia condenser
  bình [dàn] ngưng amoniac
  ammonia condenser
  bình ngưng amoniac
  ammonia condenser
  giàn ngưng amoniac
  ammonia condenser
  thiết bị ngưng tụ amoniac
  ammonia condensing unit
  tổ máy nén bình ngưng amoniac
  ammonia consumption
  sự tiêu thụ amoniac
  ammonia consumption
  tiêu thụ amoniac
  ammonia contaminant
  tạp chấp trong amoniac
  ammonia contaminant
  tạp chất trong amoniac
  ammonia contamination
  lẫn tạp chất trong amoniac
  ammonia cycle
  chu trình (lạnh) amoniac
  ammonia distribution system
  hệ phân phối amoniac
  ammonia distribution system
  hệ thống phân phối amoniac
  ammonia escape
  sự thất thoát amoniac
  ammonia escape
  sự thoát hơi amoniac
  ammonia escape
  thất thoát amoniac
  ammonia escape
  thoát hơi amoniac
  ammonia evaporation
  bay hơi amoniac
  ammonia evaporation
  sự bay hơi amoniac
  ammonia evaporator
  bình bay hơi amoniac
  ammonia evaporator
  dàn bay hơi amoniac
  ammonia evaporator
  giàn bay hơi amoniac
  ammonia gas
  hơi amoniac
  ammonia gas
  khí amoniac
  ammonia header
  ống góp amoniac
  ammonia heat capacity
  nhiệt dung riêng amoniac
  ammonia leak
  ro rỉ amoniac
  ammonia leak
  sự rò rỉ amoniac
  ammonia level
  mức amoniac (lỏng)
  ammonia liquid receiver
  bình chứa amoniac lỏng
  ammonia liquid return system
  hệ tuần hoàn amoniac lỏng
  ammonia liquid return system
  hệ thống tuần hoàn lỏng amoniac
  ammonia liquid separator
  bình tách amoniac lỏng
  ammonia liquid separator
  bình tách lỏng amoniac
  ammonia liquor
  dung dịch nước amoniac
  ammonia machine
  máy amoniac
  ammonia oil
  dầu cho máy nén amoniac
  ammonia pipe
  đường ống amoniac
  ammonia pipe
  sự đi ống amoniac
  ammonia pipe circuit
  sơ đồ đường ống amoniac
  ammonia piping
  đi ống amoniac
  ammonia piping
  đường ống amoniac
  ammonia piping
  sự đi ống amoniac
  ammonia pump
  bơm amoniac
  ammonia receiver
  bình chứa amoniac
  ammonia recirculation
  vòng (tái) tuần hoàn amoniac
  ammonia recirculation system
  hệ tuần hoàn amoniac lỏng
  ammonia recirculation system
  hệ thống tuần hoàn lỏng amoniac
  ammonia refrigerant equipment
  thiết bị lạnh amoniac
  ammonia refrigerant equipment [machinery]
  thiết bị lạnh amoniac
  ammonia refrigerant machinery
  thiết bị lạnh amoniac
  ammonia refrigerating machine
  máy (làm lạnh) nén amoniac
  ammonia refrigerating machine
  máy lạnh amoniac
  ammonia refrigeration
  làm lạnh bằng amoniac
  ammonia refrigeration
  sự làm lạnh bằng amoniac
  ammonia solution
  dung dịch amoniac
  ammonia solution
  dung dịch bằng amoniac
  ammonia solution diluted
  dung dịch amoniac loãng
  ammonia solution strong
  dung dịch amoniac mạnh
  ammonia spirit
  dung dịch amoniac
  ammonia spirit
  dung dịch amoniac (nước amoniac)
  ammonia spirit
  nước amoniac
  ammonia synthesis
  tổng hợp amôniắc
  ammonia valve
  van amôniắc
  ammonia vapour
  hơi amoniac
  ammonia vapour diffusion
  khuếch tán hơi amoniac
  ammonia vapour diffusion
  sự khuếch tán hơi amoniac
  ammonia water
  dung dịch nước amoniac
  ammonia-operated
  làm việc bằng amoniac
  ammonia-operated
  vận hành bằng amoniac
  ammonia-water absorption refrigerating machine
  máy lạnh hấp thụ amoniac-nước
  ammonia-water absorption refrigerating system
  hệ lạnh hấp thụ amoniac-nước
  ammonia-water absorption refrigerating system
  hệ thống hấp thụ amoniac-nước
  ammonia-water cycle
  chu trình amoniac-nước
  ammonia-water mixture
  dung dịch nước amoniac
  aqua ammonia
  dung dịch amoniac
  aqua ammonia
  dung dịch nước amoniac
  aqua-ammonia absorption refrigerating plant
  hệ lạnh hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia absorption refrigerating plant [system]
  hệ thống hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia absorption refrigerating system
  hệ lạnh hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia chart
  đồ thị (dung dịch) amoniac-nước
  aqua-ammonia solution
  dung dịch amoniac-nước
  condensed ammonia
  lỏng ngưng amoniac
  condensed ammonia
  amoniac ngưng
  condensed ammonia
  phần ngưng amoniac
  cupro-ammonia
  amoniac đồng
  dissolved ammonia
  amoniac hòa tan
  evaporated ammonia
  amoniac bay hơi
  excess ammonia
  lượng amoniac thừa
  excess ammonia
  lượng amoniác thừa
  flooded ammonia system
  hệ (thống) amoniac kiểu ngập
  flooded ammonia system
  hệ thống amoniac kiểu ngập
  liquid ammonia
  bình chứa amoniac lỏng
  liquid ammonia
  amoniac lỏng
  liquid ammonia receiver
  bình chứa amoniac lỏng
  liquid ammonia recirculating system
  hệ (thống) tái tuần hoàn amoniac lỏng
  liquid ammonia recirculating [recirculation] system
  hệ thống tái tuần hoàn amoniac lỏng
  qua ammonia
  dung dịch nước amoniac
  strong aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước đậm đặc
  vaporous ammonia
  hơi amoniac
  vaporous ammonia
  hơi amoniác
  vaporous ammonia
  amoniac dạng hơi
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước loãng
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước nghèo

  Kinh tế

  amoniac
  ammonia nitrogen
  nitơ amoniac
  ammonia pump
  bơm amoniac lỏng
  aqua ammonia
  dung dịch nước amoniac
  liquid ammonia
  amoniac lỏng
  Rich ammonia solution
  Dung dịch giàu Amoniac
  Strong ammonia solution
  Dung dịch giàu Amoniac (trong máy hấp thụ)
  Weak ammonia solution
  Dung dịch nghèo Amoniac (trong máy hấp thụ)

  Địa chất

  amoniac (NH3)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  alkali , salts , spirits , vapor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X