• /'bæɳkiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc ngân hàng

  Cơ khí & công trình

  bờ đắp
  khối đất đắp
  sự đắp bờ

  Giao thông & vận tải

  sự đắp kè (đường)
  sự lượn (máy bay)
  sự nghiêng cánh

  Hóa học & vật liệu

  hoạt động ngân hàng

  Nguồn khác

  Toán & tin

  công việc ngân hàng

  Xây dựng

  sự đắp đe

  Kỹ thuật chung

  ngành ngân hàng
  lĩnh vực ngân hàng
  sự đắp đập
  sự đắp đê

  Kinh tế

  hoạt động ngân hàng
  international banking facility (IBFs)
  thể thức hoạt động ngân hàng quốc tế
  retail banking
  hoạt động ngân hàng mạng lưới
  universal banking
  hoạt động ngân hàng toàn diện
  wholesale banking
  hoạt động ngân hàng bán buôn
  nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng

  Nguồn khác

  Môi trường

  Giữ vốn: Hệ thống ghi nhận việc giảm thải đạt yêu cầu để dùng trong các giao dịch sủi tăm, bù lỗ, mạng lưới sau này. (Xem: mua bán chất thải)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X