• /fəˈsɪlɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) điều kiện dễ dàng, điều kiện thuận lợi; phương tiện dễ dàng
  to give facilities for (of) doing something
  tạo điều kiện dễ dàng để làm việc gì
  transportation facilities
  những phương tiện dễ dàng cho việc vận chuyển
  Sự dễ dàng, sự trôi chảy
  Sự hoạt bát
  Tài khéo léo
  Tính dễ dãi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chức năng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  power conservation (facility)
  chức năng tiết kiệm điện

  Xây dựng

  dễ dàng

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  barring facility
  bộ phận ngăn cấm
  cơ cấu
  công trình (mỹ)
  đặc trưng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  dụng cụ
  test facility
  dụng cụ thí nghiệm
  transmission facility
  dụng cụ chuyển tài liệu
  transmission facility
  dụng cụ chuyển tải liệu
  nhà máy
  máy
  phương tiện
  Advanced Communication Facility (ACF)
  phương tiện thông tin tiên tiến
  alias name translation facility
  phương tiện dịch bí danh
  authorized program facility
  phương tiện trình được quyền
  Auxiliary Facility (AF)
  phương tiện phụ trợ
  barring facility
  phương tiện chặn
  batch facility
  phương tiện bó
  batch facility
  phương tiện lô
  CAF (callattachment facility)
  phương tiện gắn kèm cuộc gọi
  call attachment facility
  phương tiện nối gọi
  call attachment facility (CAF)
  phương tiện gắn kèm cuộc gọi
  call queuing facility
  phương tiện lập hàng cuộc gọi
  Central Data Handling Facility (CDHF)
  phương tiện xử lý dữ liệu trung tâm
  Central Tabulating Facility (CTF)
  phương tiện lập bảng biểu trung tâm
  centralized multipoint facility
  phương tiện đa điểm tập trung
  charging facility
  phương tiện nạp
  command facility
  phương tiện lệnh
  communication facility
  phương tiện thông tin
  communication facility
  phương tiện truyền thông
  computing facility
  phương tiện tính toán
  configurating facility
  phương tiện lập cấu hình
  control program facility
  phương tiện trình điều khiển
  Conversion Facility (CF)
  phương tiện biến đổi
  Cross System Coupling Facility (XCF)
  phương tiện ghép hệ thống chéo
  CSCF (centralsite control facility)
  phương tiện điều khiển vị trí trung tâm
  Customer Premise Access Facility (CPAF)
  phương tiện truy nhập nhà riêng thuê bao
  Data Communication Facility (DCF)
  phương tiện truyền số liệu
  data communication facility (DCF)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  Data Compression Facility (DCF)
  phương tiện nén dữ liệu
  data entry facility
  phương tiện nhập dữ liệu
  data transmission facility
  phương tiện truyền dữ liệu
  DCF (datacommunication facility)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  DCF (documentcomposition facility)
  phương tiện tổng hợp dữ liệu
  debug facility
  phương tiện gỡ rối
  debug facility
  phương tiện hiệu chỉnh
  debugging facility
  phương tiện gỡ rối
  Digital Facility Management System (DFMS)
  hệ thống quản lý phương tiện số
  direct call facility
  phương tiện gọi trực tiếp
  Display Information Facility (DIF)
  phương tiện thông tin hiển thị
  document composition facility (DCF)
  phương tiện tổng hợp tư liệu
  dynamic accounting facility
  phương tiện kiểm động
  Execution Diagnostic Facility (EDF)
  Phương tiện (Chẩn đoán) thực hành
  eXtended Recovery Facility (IBM) (XRF)
  Phương tiện phục hồi mở rộng (IBM)
  Facility Accepted (SS7: ISUP) (FAA)
  Chấp nhận phương tiện (SS7: trong ISUP)
  facility assignment
  sự gán phương tiện
  Facility CAPacity (FCAP)
  dung lượng phương tiện
  facility dispersion
  sự phân tán phương tiện
  Facility Maintenance And Control (FMAC)
  bảo dưỡng và điều khiển phương tiện
  Generalized Trace Facility (GTF)
  phương tiện truy tìm tổng quát
  graphic service facility
  phương tiện dịch vụ đồ họa
  graphics service facility
  phương tiện dịch vụ đồ họa
  Information Presentation Facility Compiler (IBM) (IPFC)
  Trình biên dịch của phương tiện trình diễn thông tin (IBM)
  installation facility
  phương tiện cài đặt
  integrated catalog facility
  phương tiện danh mục hợp nhất
  Inter-System Control Facility (ISCF)
  phương tiện điều khiển liên hệ thống
  Interactive Computing and Control Facility (ICCF)
  phương tiện điều khiển và tính toán tương tác
  interactive software management facility (ISMF)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  Interactive Storage Management Facility (ISMF)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  interactive terminal facility
  phương tiện đầu cuối trực tác
  interactive terminal facility (ITF)
  phương tiện đầu cuối tương tác
  Interactive Test Facility (ITF)
  phương tiện đo thử tương tác
  Intercity Facility Relief Planning System (IFRPS)
  hệ thống quy hoạch việc giảm tải các phương tiện giữa các thành phố
  irrigation facility
  phương tiện tưới nước
  ISDN facility
  phương tiện ISDN
  ISMF (interactivestorage management facility)
  phương tiện quản lý bộ nhớ tương tác
  ISPF Program Development Facility (ISPF/PDF)
  Phương tiện phát triển chương trình ISPF
  ITF (interactiveterminal facility)
  phương tiện đầu cuối tương tác
  key management facility
  phương tiện quản lý phím
  Launch Equipment Test Facility (LETF)
  phương tiện thử nghiệm thiết bị phóng
  License Management Facility (LMF)
  phương tiện quản lý cấp phép
  line facility
  phương tiện đường truyền
  lock/unlock facility
  phương tiện khóa/ mở khóa
  mail box type facility
  phương tiện kiểu hộp thư
  mass storage facility
  phương tiện trữ khối
  mass-storage facility (MSF)
  phương tiện bộ nhớ khối
  message processing facility (MPF)
  phương tiện xử lý thông báo
  MPF (messageprocessing facility)
  phương tiện xử lý thông báo
  MSF (massstorage facility)
  phương tiện bộ nhớ khối
  MSF (massstorage facility)
  phương tiện lưu trữ dung lượng lớn
  multi-system networking facility
  phương tiện mạng đa hệ
  network communication control facility
  phương tiện kiểm soát truyền thông mạng
  Network communication control facility (NCCF)
  phương tiện điều khiển truyền thông của mạng
  Network Operator Facility (NOAF)
  phương tiện của nhà khai thác mạng
  network routing facility
  phương tiện đường tải mạng
  Orbit Determination Facility (ODF)
  phương tiện xác định quỹ đạo
  OUTLIM (outputlimiting facility)
  phương tiện giới hạn xuất
  output limiting facility (OUTLIM)
  phương tiện giới hạn xuất
  Processing and Storage Facility (PSF)
  phương tiện xử lý và lưu trữ
  production facility drawing
  bản vẽ phương tiện sản xuất
  query facility
  phương tiện yêu cầu
  Query Management Facility (QMF)
  phương tiện quản lý hỏi
  radio facility
  phương tiện vô tuyến
  remote job entry facility
  phương tiện nhập công việc từ xa
  Remote Management Facility (RMF)
  phương tiện quản lý từ xa
  Remote Support Facility (RSF)
  phương tiện hỗ trợ đầu xa
  research facility
  phương tiện nghiên cứu
  Resource Access Control Facility (RACF)
  phương tiện điều khiển truy nhập tài nguyên
  screen definition facility
  phương tiện định nghĩa màn hình
  secondary system control facility
  phương tiện điều khiển hệ thứ cấp
  segmentation facility
  phương tiện phân đoạn
  service facility
  phương tiện dịch vụ
  shore reception facility
  phương tiện tiếp nhận tại bờ
  soft start facility
  phương tiện khởi động mềm
  software recording facility
  phương tiện ghi phần mềm
  SSCF (secondarysystem control facility)
  phương tiện điều khiển hệ thống thứ cấp
  storage facility
  phương tiện chứa
  storage facility
  phương tiện lưu chứa
  Subnetwork Access Facility (SAF)
  phương tiện truy nhập mạng con
  Subnetwork Independent Convergence Facility (SNICF)
  phương tiện hội tụ không phụ thuộc mạng con
  system control facility
  phương tiện điều khiển hệ thống
  System Control Facility (SCF)
  phương tiện điều khiển hệ thống
  telecommunication facility
  phương tiện viễn thông
  Telematic Interworking Facility (TIF)
  phương tiện giao tác viễn tin
  Terminal Access Facility (TAF)
  phương tiện truy nhập đầu cuối
  terminal configuration facility
  phương tiện cấu hình đầu cuối
  terminal transaction facility
  phương tiện giao tác đầu cuối
  test facility
  phương tiện thử
  transaction processing facility
  phương tiện xử lý giao tác
  Transaction Processing Facility (IBM) (TPF)
  Phương tiện xử lý giao dịch (IBM)
  transaction processing facility (TPF)
  phương tiện xử lý giao dịch
  try-out facility
  phương tiện thử nghiệm
  TTF (terminaltransaction facility)
  phương tiện giao dịch đầu cuối
  UCF (utilitycontrol facility)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  user facility
  phương tiện người sử dụng
  utility control facility
  phương tiện điều khiển tiện ích
  utility control facility (UCF)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  virtual call facility
  phương tiện gọi ảo
  work station facility
  phương tiện làm việc
  tiện ích
  CMS batch facility
  tiện ích bó CIS
  command facility
  tiện ích lệnh
  configuring facility
  tiện ích lập cấu hình
  control program Facility (CPF)
  tiện ích chương trình điều khiển
  CPF (ControlProgram Facility)
  tiện ích chương trình điều khiển
  DHCF (distributedhost command facility)
  tiện ích lệnh chủ phân phối
  direct call facility
  tiện ích gọi trực tiếp
  Facility Area Network (FAN)
  mạng vùng tiện ích
  Facility Parameter Field (FPF)
  trường tham số tiện ích
  Interactive System Productivity Facility (ISPF)
  tiện ích năng suất của hệ thống tương tác
  lock-out facility
  tiện ích khóa tài nguyên
  online test facility
  tiện ích kiểm thử trực tuyến
  segmentation facility
  tiện ích phân đoạn
  System Manager Facility (SMF)
  Tiện ích quản lý hệ thống [Compap]
  UCF (utilitycontrol facility)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  user facility
  tiện ích người dùng
  utility control facility
  phương tiện điều khiển tiện ích
  utility control facility (UCF)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  virtual call facility
  tiện ích gọi ảo
  tính năng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  Address Extension Facility (AEF)
  tính năng mở rộng địa chỉ
  trang bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X