• Điện tử & viễn thông

  ăng ten búp nhọn
  ăng ten chùm hẹp

  Kỹ thuật chung

  giàn ăng ten định hướng
  ăng ten chùm
  fanned-beam antenna
  ăng ten chùm hình quạt
  narrow-beam antenna
  ăng ten chùm hẹp
  pencil beam antenna
  ăng ten chùm tia hẹp
  shaped-beam antenna
  ăng ten chùm được tạo dạng
  spot beam antenna
  ăng ten chùm điểm (vô tuyến vũ trụ)
  ăng ten phát

  Giải thích EN: An antenna, especially a VHF or short-wave antenna, that is designed to transmit in a certain direction. Giải thích VN: Một anten, đặc biệt là một anten VHF hay sóng ngắn được thiết kế để phát sóng theo một vài hướng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X