• /trænz'mit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ ( transmitt)

  Truyền, phát (một tín hiệu, chương trình..)
  Cho phép truyền qua, là vật trung gian
  Truyền, chuyển giao (nhiệt, điện, tình cảm..)
  to transmit one's virtues to one's posterity
  truyền những đức tính của mình cho con cái về sau
  to transmit a letter
  chuyển một bức thư
  to transmit order
  truyền lệnh
  to transmit disease
  truyền bệnh
  to transmit news
  truyền tin
  to transmit electricity
  truyền điện

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  truyền, phát

  Điện

  truyền tải

  Điện lạnh

  truyền (qua)

  Kỹ thuật chung

  gửi
  phát
  Antenna Transmit Receive (ATR)
  thu phát anten
  Automatic Transmit Power Control (ATPC)
  điều khiển công suất phát tự động
  Automatic Transmit Power Level (ATPL)
  mức công suất phát tự động
  Class 1 command HDLC transmit (FTH)
  Phát HDLC lệnh cấp 1
  Data Transfer, Data Transmit (DT)
  chuyển dữ liệu, phát dữ liệu
  External Transmit Clock (XTC)
  đồng hồ phát bên ngoài
  Horizontal Transmit - Horizontal Receive
  phát ngang -thu ngang
  Horizontal Transmit-Vertical Receive Polarization
  phân cực phát ngang -thu thẳng đứng
  Optical Transmit Interface (OTX)
  giao diện phát quang
  Receive & transmit (telef, signalling) (Ear& Mouth) (E&M)
  thu và phát (điện thoại, báo hiệu) (tai và mồm)
  regional transmit terminal
  đài trạm cuối phát thanh vùng
  Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE)
  Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ
  Start Of transmit Frame (TDMA) (SOTF)
  Bắt đầu khung phát (TDMA)
  Transmit Additional information (TA)
  phát thông tin phụ
  transmit antenna
  ăng ten phát
  Transmit Burst Formatter (TDMA) (TBF)
  Bộ định dạng loạt tín hiệu phát (TDMA)
  Transmit Burst Interfaces and Compression Memory (TBICM)
  bộ nhớ nén và các giao diện loạt tín hiệu phát
  transmit channel
  kênh phát
  Transmit Clock (TC)
  đồng hồ phát
  transmit end
  đầu phát
  Transmit Holding Register (THR)
  bộ ghi thời gian chiếm kênh phát
  transmit machine
  máy phát
  transmit modulator
  bộ biến điệu phát xạ
  transmit window
  màn hình phát
  transmit-channel filter
  bộ lọc kênh phát xạ
  transmit-receive antenna
  dây trời phát-thu
  transmit-receive antenna
  ăng ten phát-thu
  Transmit/Trusted Interface Unit (TIU)
  khối giao diện phát/đáng tin cậy
  phát đi
  phát rộng

  Kinh tế

  chuyển giao
  truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X