• /spɒt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu, đốm, vết
  a brown tie with red spots
  cái ca vát nâu có đốm đỏ
  beauty spot
  nốt ruồi
  Vết nhơ, vết đen
  without a spot on one's reputation
  danh tiếng không bị vết nhơ nào
  Chấm đen ở đầu bàn bi-a
  (động vật học) cá đù chấm
  Bồ câu đốm
  Nơi, chốn
  a retired spot
  một nơi hẻo lánh
  (từ lóng) sự chấm trước (ngựa đua được cuộc); con ngựa được chấm (về nhất)
  (thông tục) một chút, một ít (rượu, nước)
  (từ lóng) đèn sân khấu (như) spotlight
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) địa vị, chỗ làm ăn, chức vụ; vị trí trong danh sách
  he has got a good spot with that firm
  hắn vớ được chỗ bở ở hãng đó
  to hit the hight spot
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chỉ bàn đến những vấn đề chính (trong một cuộc thảo luận ngắn...)
  to hit the spot
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoả mãn điều thèm muốn, thoả mãn cái đang cần
  in a spot
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trong hoàn cảnh xấu, trong hoàn cảnh khó khăn lúng túng
  on the spot
  ngay lập tức, tại chỗ
  Tỉnh táo (người)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lâm vào cảnh khó khăn lúng túng
  to put someone on the spot
  (từ lóng) quyết định khử ai, thịt ai
  a tender spot

  Xem tender

  Ngoại động từ

  Làm đốm, làm lốm đốm
  Làm bẩn, làm nhơ, làm ô (danh)
  (thông tục) chấm trước (ngựa được cuộc); nhận ra, phát hiện ra
  to spot somebody in the crowd
  nhận ra ai trong đám đông
  (quân sự), (hàng không) phát hiện (vị trí, mục tiêu...)
  Đặt vào chỗ, đặt vào vị trí
  the officer spotted his men at strategic points
  viên sĩ quan bố trí quân của mình vào những điểm chiến lược
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấp
  I spotted him two points
  tôi chấp hẳn hai điểm

  Nội động từ

  Dễ bị ố, dễ bị đốm (vải)

  Tính từ

  Mặt (tiền); trả tiền ngay; trao ngay khi bán
  spot cash
  tiền mặt
  spot wheat
  lúa mì bán trả tiền ngay
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phát đi từ một đài phát thanh địa phương (bản tin...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xen vào giữa chương trình phát thanh chính (quảng cáo...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  điểm hàn
  vết nung dấu (chấm)

  Giao thông & vận tải

  vị trí đỗ trực thăng (trên tàu thủy)

  Toán & tin

  chấm
  sự hiện có
  vết, đốm điểm

  Vật lý

  tạo vết tạo đốm

  Xây dựng

  đố điểm (trang trí)
  vạch dấu điểm dấu
  vết điểm

  Điện

  tạo thành vệt

  Điện lạnh

  vùng điểm

  Kỹ thuật chung

  chỗ địa phương
  cốt
  điểm
  automatic spot-welding machine
  máy hàn điểm tự động
  black spot
  điểm mù
  blind spot
  điểm mù
  blind spot
  điểm mù/ vùng tắc
  cathode-spot
  điểm sáng âm cực
  cathodic spot
  điểm sáng âm cực
  checked spot elevation
  độ cao điểm khống chế
  dead spot
  điểm chết
  dry spot
  điểm khô
  embryonic spot
  điểm phôì
  flat spot
  điểm phẳng
  flying spot camera
  máy quét điểm di động
  flying spot scanner
  máy quét điểm di động
  germinal spot
  đìểm mầm
  hot spot
  điểm nóng
  hot spot
  điểm tỏa nhieet của phản ứng tỏa nhiệt
  hot spot
  điểm tới hạn
  ion spot
  điểm tán quang iôn
  overlapping spot-weld
  mối hàn điểm phủ
  pain spot
  điểm đau
  red spot
  điểm đỏ
  resistance spot welding
  sự hàn điểm bằng điện trở
  resistance spot welding
  sự hàn điểm điện trở
  roller-spot welding
  hàn điểm lăn
  scanning spot
  điểm quét, vết quét
  single spot
  mối hàn điểm
  single-spot weld
  điểm hàn
  single-spot weld
  điểm hàn đơn
  soft spot
  điểm nền yếu
  spot beam antenna
  ăng ten chùm điểm (vô tuyến vũ trụ)
  spot beam coverage
  sự phủ sóng bằmg chùm điểm
  spot drilling
  sự khoan điểm
  spot elevation
  điểm (có độ) cao
  spot elevation
  điểm có độ cao
  spot film roentgenography
  chụp Rơngen điểm khu trú, chụp tia X điểm khu trú
  spot gluing
  gắn keo kiểu đốm, gắn theo điểm
  spot light source
  nguồn sáng điểm
  spot measurement
  phép đo điểm
  spot pattern
  hệ điểm
  spot pitch
  bước hàn (điểm)
  spot punch
  thiết bị đục lỗ điểm
  spot sample
  mẫu lấy theo điểm
  spot value of the field
  trị số của trường tại một điểm
  spot weld
  mối hàn điểm
  spot welder
  máy hàn điểm
  spot welding
  kỹ thuật hàn điểm
  spot welding
  hàn điểm
  spot welding
  sự hàn điểm
  spot welding
  sự hàn từng điểm
  spot welding machine
  máy hàn điểm
  spot welding machine
  thiết bị hàn điểm
  spot-welding electrode
  que hàn điểm
  yellow spot
  điểm vàng
  đốm
  trả tiền ngay
  spot cash delivery
  giao hàng trả tiền ngay
  vết
  vệt
  vị trí

  Kinh tế

  địa điểm
  đốm
  gỗ bìa đen
  hiện trường
  on spot
  giao tại hiện trường
  on-the-spot inquiry
  điều tra tại chỗ thực địa tại hiện trường
  on-the-spot transaction
  giao dịch tại hiện trường
  spot investigation
  sự điều tra tại hiện trường
  nơi chốn
  phủ vết bẩn
  vết
  vết bẩn
  ván bìa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X