• Điện tử & viễn thông

  mã kênh
  Deactivation (C/I channel code) (DEAC)
  Bỏ kích hoạt (mã kênh C/I)
  Deactivation Indication (C/I channel code) (DI)
  Chỉ thị bỏ kích hoạt (mã kênh C/I)
  Frame Jump (C/I channel code) (FJ)
  Nhảy khung (mã kênh C/I)
  Loss of Signal level of U interface (C/I channel code) (LSU)
  Mất mức tín hiệu của giao hiệu U (mã kênh C/I)
  LSU Error condition (C/I channel code) (LSUE)
  Trạng thái lỗi của LSU (mã kênh C/I)
  LT Disable (C/I channel code) (LTD)
  LT bất lực (mã kênh C/I)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X