• /lɔs , lɒs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mất
  Sự thua, sự thất bại
  the loss of a battle
  sự thua trận
  Sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ
  to suffer heavy losses
  bị thiệt hại nặng
  to sell at a loss
  bán lỗ vốn
  to make up a loss
  bù vào chỗ thiệt
  the death of Lenin was a great loss to the world proletarian movement
  Lê-nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới
  Sự uổng phí, sự bỏ phí
  without loss of time
  không để uổng phí thì giờ

  Cấu trúc từ

  a dead loss
  kẻ vô tích sự, đồ vô dụng
  to be at a loss
  lúng túng, bối rối, luống cuống
  to be at a loss how to answer
  lúng túng không biết trả lời thế nào

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự mất, sự mất mát, sự hao hụt, sự tổn thất,thiệt hại

  Toán & tin

  sự hao

  Xây dựng

  hao tổn
  sự hao phí

  Điện lạnh

  độ tổn hao

  Điện

  hao hụt
  sự thất thoát

  Giải thích VN: Sự tiêu phí, tiêu hao năng lượng một cách vô ích.

  Kỹ thuật chung

  độ thất thoát
  loss-of-head gauge
  máy đo thất thoát hạt
  độ suy giảm
  return loss
  độ suy giảm thích ứng
  lượng cháy hao
  mất mát
  mất mát, thất thoát

  Giải thích EN: A failure, shortfall, or detriment; specific uses include: power dissipated in a system without performing its desired function..

  Giải thích VN: Sự tổn hại, thâm hụt, hay thiệt hại; Cách dùng riêng: năng lượng phát tán trong một hệ thống mà không thực hiện chức năng mong muốn của nó.

  sự cháy hao
  sự hao hụt
  sự mất
  sự mất mát
  sự thiếu hụt
  sự tổn hao
  sự tổn thất
  leaving loss es
  sự tổn thất khi xả
  loss in head
  sự tổn thất áp suất
  pressure loss
  sự tổn thất áp lực
  working loss es
  sự tổn thất (năng lượng khi) làm việc
  tổn hao
  tổn thất
  attendant loss es
  tổn thất do bảo quản
  average sound transmission loss
  tổn thất truyền âm trung bình
  back diffusion loss
  tổn thất do khuếch tán ngược
  cold loss prevention
  đề phòng tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  phòng tránh tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  sự đề phòng tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  sự phòng tránh tổn thất lạnh
  copper loss
  tổn thất đồng
  core loss
  tổn thất lõi
  coupling loss
  tổn thất do nối kết
  crosstalk loss
  tổn thất do xuyên âm
  curvature loss
  tổn thất đường cong
  design performance serviceability loss
  tổn thất mức độ phục vụ
  dielectric loss
  tổn thất điện môi
  distribution loss (es)
  tổn thất phân phối
  eddy loss (es)
  tổn thất thuần túy
  eddy-current loss
  tổn thất dòng điện xoáy
  efficiency loss
  tổn thất công suất
  energy loss
  tổn thất điện năng
  energy loss
  tổn thất năng lượng
  extrinsic junction loss
  tổn thất do chỗ nối ngoài
  fixed loss
  tổn thất cố định
  friction loss
  tổn thất do ma sát
  friction loss
  tổn thất ma sát
  friction loss es
  tổn thất do ma sát
  hearing loss factor
  hệ số tổn thất thính giác
  heat loss factor
  hệ số tổn thất nhiệt
  high loss
  tổn thất cao (truyền dẫn)
  hydraulic loss
  tổn thất thủy lực
  hysteresis loss
  tổn thất trễ
  I2R loss
  tổn thất I2R (nhiệt)
  idling loss
  tổn thất không tải
  idling loss es
  tổn thất (khi) chạy không
  insertion loss
  tổn thất do chèn
  iron loss
  tổn thất sắt
  joint loss
  tổn thất do ghép
  Joule's heat loss
  tổn thất nhiệt Joule
  leaving loss es
  sự tổn thất khi xả
  line loss
  tổn thất trên đường dây
  link loss
  tổn thất liên kết
  load loss
  tổn thất mang tải
  longitudinal offset loss
  tổn thất do dịch chuyển dọc
  loss angle
  góc tổn thất
  loss curve
  đường tổn thất
  loss factor
  hệ số tổn thất
  loss function
  hàm tổn thất
  loss in head
  sự tổn thất áp suất
  loss measurement
  đo mức tổn thất
  loss meter
  công tơ đo tổn thất
  loss minimizing
  sự giảm thiểu tổn thất
  loss of voltage
  tổn thất điện áp
  Loss or Damage, mitigation of
  giảm nhẹ tổn thất hoặc thiệt hại
  loss reduction program
  chương trình giảm tổn thất
  loss tangent
  tang tổn thất
  loss-free
  không tổn thất
  loss-free line
  đường dây không tổn thất
  loss-minimization factor
  hệ số giảm tổn thất
  low-loss cable
  cáp tổn thất thấp
  low-loss fiber
  sợi quang tổn thất thấp
  low-loss fibre
  sợi quang tổn thất thấp
  low-loss storage
  bảo quản ít tổn thất
  magnesium sulfate soundness loss
  tổn thất sức bền chống sunfat manhê
  marine loss
  tổn thất hàng hải
  minimax loss
  tổn thất minimac
  Mitigation of Loss or Damage
  giảm nhẹ tổn thất hoặc thiệt hại
  net heat loss
  tổn thất nhiệt thực
  network loss es
  tổn thất (trên) lưới
  no-load loss
  tổn thất không tải
  no-load loss es
  tổn thất (khi chạy) không tải
  non-technical loss es
  tổn thất phi kỹ thuật
  non-technical loss es
  tổn thất thương mại
  ohmic loss
  tổn thất thuần trở
  oil pressure loss
  tổn thất áp suất dầu
  operating loss
  tổn thất khi khai thác
  operating loss
  tổn thất trong hoạt động
  parasitic loss
  tổn thất ký sinh
  partial loss
  tổn thất từng phần
  pointing loss
  tổn thất do định hướng
  power loss
  tổn thất điện năng
  power loss es
  tổn thất công suất
  power loss es
  tổn thất năng lượng
  pressure loss
  sự tổn thất áp lực
  profit and loss
  lợi nhuận và tổn thất
  pumping loss
  tổn thất khi bơm
  radiation loss
  tổn thất phát xạ
  Rectification of Loss or Damage
  sự sửa chữa tổn thất hoặc thiệt hại
  running loss
  tổn thất (năng lượng khi) làm việc
  source loss
  tổn thất nguồn
  spatter loss es
  tổn thất do bắn toé
  splice loss
  tổn thất do nối
  start-by loss es
  tổn thất (khi) không tải
  starting loss
  tổn thất (khi) khởi động
  stray loads loss
  tổn thất phụ tải rò
  stray loss es
  tổn thất phụ
  suction pressure loss
  tổn thất áp suất hút
  total loss
  tổn thất toàn bộ
  total loss refrigerant
  tổn thất môi chất lạnh tổng
  total loss refrigerant system
  hệ (thống) lạnh với tổn thất môi chất lạnh tổng
  translation loss
  tổn thất tịnh tiến
  transmission loss
  tổn thất truyền
  transmission loss
  tổn thất truyền đạt
  value of loss load
  trị số điện năng tổn thất
  windage loss
  tổn thất do khe hở
  working loss es
  sự tổn thất (năng lượng khi) làm việc

  Kinh tế

  thiệt hại
  adjustment of loss
  tính toán thiệt hại
  general average loss
  thiệt hại do tổn thất chung (đường biển)
  insurance loss
  sự thiệt hại
  loss (es) assessment
  định mức thiệt hại
  loss and damage
  tổn thất và thiệt hại
  loss damage or delay of goods
  thiệt hại hoặc sự trễ nải của hàng hóa
  loss reserve
  dự trữ tiền bồi thường thiệt hại
  notice of loss or damage
  thông báo mất mát hoặc thiệt hại
  total loss
  thiệt hại toàn bộ
  thua lỗ
  capital loss
  sự thua lỗ do việc loại bỏ
  exchange loss
  thua lỗ hối đoái
  loss contingencies
  những sự cố bất ngờ gây thua lỗ
  loss maker
  xí nghiệp luôn thua lỗ
  loss on holding money
  thua lỗ do cất trữ tiền
  passive activity loss
  thua lỗ (do hoạt động) thụ động
  stop-loss treaty
  thỏa thuận chặn đứng thua lỗ
  tax loss
  số thiếu hụt thuế, số thua lỗ để tính thuế
  thua thiệt
  tổn thất
  abandonment loss
  tổn thất bỏ hàng
  action for compensation for loss
  tố tụng đòi bồi thường tổn thất
  actuarial loss
  tổn thất tính toán bảo hiểm
  advice of loss
  giấy thông báo tổn thất
  all-loss insurance
  bảo hiểm mọi tổn thất
  assessment of loss
  sự đánh giá tổn thất
  bear a loss [[]] (to...)
  chịu tổn thất
  capital loss
  tổn thất vốn
  casualty loss
  tổn thất do tai họa
  certificate of loss
  giấy chứng tổn thất
  claim for loss and damage of cargo
  sự đòi bồi thường tổn thất về hàng hóa (chở trên tàu)
  claimable loss
  tổn thất có thể đòi bồi thường
  consequential loss insurance policy
  đơn bảo hiểm tổn thất do hậu quả
  consequential loss policy
  đơn bảo hiểm tổn thất do hậu quả
  constructive total loss
  tổn thất coi như toàn bộ
  credit loss
  tổn thất mua chịu
  credit loss
  tổn thất nợ khó đòi
  damages for loss
  tiền bồi thường tổn thất
  dead loss
  tổn thất ròng (không được bối thường)
  excess of loss
  bồi thường tổn thất vượt mức
  excess of loss reinsurance
  tái bảo hiểm bồi thường tổn thất vượt mức
  excess of loss reinsurance
  tái bảo hiểm quá mức tổn thất
  extraneous loss
  tổn thất phụ, ngoại ngạch
  extraordinary loss
  tổn thất đặc thù
  first-loss policy
  đơn bảo hiểm tổn thất đầu tiên
  first-loss policy
  đơn chi tổn thất đầu tiên
  foreseeable loss
  tổn thất có thể dự kiến
  general average loss
  thiệt hại do tổn thất chung (đường biển)
  incidental loss
  tổn thất kèm theo
  incidental loss
  tổn thất phụ
  indirect loss
  tổn thất gián tiếp
  inevitable loss
  tổn thất không tránh khỏi
  invisible loss
  tổn thất vô hình
  know loss
  tổn thất đã biết
  known loss
  tổn thất đã biết
  liability for loss
  trách nhiệm đối với tổn thất
  light loss
  tổn thất nhẹ
  loan loss
  tổn thất cho vay
  loan loss reserves
  dự trữ (cho) tổn thất cho vay
  loss (es) assessment
  đánh giá tổn thất
  loss adjuster
  người tính (toán) tổn thất
  loss adjuster
  người tính toán xử lý tổn thất bảo hiểm
  loss advice
  giấy báo tổn thất
  loss and damage
  tổn thất và thiệt hại
  loss apportionment
  sự chia chịu tổn thất
  loss assessor
  người đánh giá tổn thất
  loss assessor
  người đánh giá tổn thất (bảo hiểm)
  loss bordereaux
  bản liệt kê tổn thất
  loss caused by delay
  tổn thất do kéo dài thời hạn
  loss contingency
  tồn thất ngẫu nhiên
  loss department
  phòng xử lý bồi thường (tổn thất)
  loss expectancy
  ước tính tổn thất
  loss from suspension
  tổn thất vì ngưng hoạt động
  loss of profit
  tổn thất lợi nhuận
  loss on bad debts
  tổn thất nợ khó đòi
  loss on exchange
  tổn thất ngoại hối
  loss on realization of assets
  tổn thất hiện kim hóa tích sản
  loss payable clause
  điều khoản tổn thất phải trả
  loss prevention service
  dịch vụ phòng ngừa tổn thất
  loss ratio
  tỷ số tổn thất
  major loss
  tổn thất chính
  make good a loss
  bồi thường tổn thất
  make good a loss (to...)
  bồi thường tổn thất
  make up for a loss (to..)
  đền bù tổn thất
  moisture loss
  sự tổn thất ẩm
  natural loss
  tổn thất tự nhiên
  non-physical loss
  tổn thất vô hình
  notice of loss
  thông báo tổn thất
  ordinary loss
  sự tổn thất thông thường
  partial loss
  tổn thất một phần
  particular loss
  tổn thất riêng
  pecuniary loss insurance
  bảo hiểm tổn thất tiền lãi
  presumption of loss
  sự suy định tổn thất
  proof of loss
  văn kiện chứng minh tổn thất
  realization loss
  tổn thất bán tài sản
  recoverable loss
  tổn thất, mất mát có thể thu hồi
  recovery of loss
  sự thu hồi tổn thất
  reparation for (a) loss
  sự bồi thường (một) tổn thất
  salvage loss
  tổn thất cứu hộ (tai nạn đường biển)
  sentimental loss
  tổn thất do tâm trạng
  sentimental loss
  tổn thất tình cảm
  share of loss
  sự chia chịu tổn thất
  special loss
  tổn thất đặc biệt
  spread loss insurance
  tái bảo hiểm chia chịu tổn thất
  spread loss insurance
  tái bảo hiểm phân tán tổn thất
  statement of loss
  giấy chứng tổn thất (trong bảo hiểm hàng hải)
  stop loss
  chặn đứng tổn thất
  stop-loss reinsurance
  tái bảo hiểm (ngăn ngừa) tổn thất bồi thường vượt mức
  stop-loss reinsurance
  tái bảo hiểm hạn ngạch tổn thất
  successive loss
  tổn thất liên tục
  tax-loss carryback
  tính lùi tổn thất thuế về năm trước
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ kỹ thuật
  technical total loss
  tổn thất toàn bộ về mặt kỹ thuật
  total amount of loss
  tổng số tổn thất
  total loss
  tổn thất toàn bộ
  total loss only
  chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ
  trade loss
  tổn thất kinh doanh, giao dịch, buôn bán
  traffic and accident loss
  tổn thất giao thông và tai nạn (trong bảo hiểm)
  treatment of loss
  xử lý tổn thất
  unappropriated loss
  tổn thất chưa xử lý
  unavailable loss
  tổn thất không thể tránh
  unavoidable loss
  tổn thất không thể tránh
  undiscovered loss
  tổn thất chưa (được) phát hiện
  undiscovered loss
  tổn thất chưa được phát hiện
  valuation loss
  tổn thất đánh giá
  wilful caused loss
  tổn thất cố ý gây ra
  windfall loss
  tổn thất không thể dự kiến, bất ngờ, lỗ bất ngờ

  Địa chất

  sự mất mát, độ hao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X