• /´detəneitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngòi nổ, kíp
  (ngành đường sắt) pháo hiệu (báo trước chỗ đường hỏng)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất gây nổ

  Kỹ thuật chung

  kíp
  kíp mìn
  kíp nổ
  ngòi nổ
  delay detonator
  ngòi nổ chậm
  electric detonator
  ngòi nổ bằng điện
  electric detonator
  ngòi nổ điện
  exploding of detonator
  sự nổ của ngòi nổ
  high-tension detonator
  ngòi nổ áp lực cao
  instantaneous detonator
  ngòi nổ tức thì
  instantaneous detonator
  ngòi nổ tức thời
  intermediate detonator
  ngòi nổ trung gian
  ngòi nổ/kíp nổ

  Giải thích EN: A device consisting of a sensitive primary explosive that is used to detonate a high-explosive charge. Giải thích VN: Một thiết bị bao gồm một bộ kích nổ nhạy dùng để kích nổ một khối lượng thuốc nổ lớn.

  Địa chất

  kíp nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X