• /tʃɑ:dʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật mang, vật chở, vật gánh; gánh nặng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to be a charge on someone
  là gánh nặng cho ai, để cho ai phải nuôi nấng
  Số đạn nạp, số thuốc nạp (vào súng); điện tích (nạp vào ắc quy); sự nạp điện, sự tích điện
  Tiền phải trả, giá tiền, tiền công, tiền thù lao
  free of charge
  không phải trả tiền
  no charge for admission
  vào cửa không mất tiền
  list of charges
  bảng giá (tiền)
  Sự gánh vác (một khoản phí tổn, mọi sự chi phí)
  to do something at one's own charge
  làm việc gì phải gánh vác lấy mọi khoản chi phí
  Nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm
  Sự trông nom, sự coi sóc
  to be in charge of somebody
  phải trông nom ai
  Người được giao cho trông nom, vật được giao cho trông nom
  (tôn giáo) những con chiên của cha cố
  to take charge of something; to take something in charge
  chịu trách nhiệm trông nom cái gì
  to give somebody charge over
  giao phó cho ai trông nom (cái gì); giao trách nhiệm cho ai
  Mệnh lệnh, huấn thị, chỉ thị
  parting charge
  những lời huấn thị cuối cùng
  Lời buộc tội; sự buộc tội
  to bring (lay) a charge against somebody
  buộc tội ai
  Cuộc tấn công dữ dội, cuộc đột kích ồ ạt
  bayonet charge
  cuộc tấn công bằng lưỡi lê
  (quân sự) hiệu lệnh đột kích

  Ngoại động từ

  Nạp đạn, nạp thuốc (vào súng); nạp điện
  (nghĩa bóng) tọng vào, nhồi nhét
  to charge a gun
  nạp đạn vào súng
  to charge a battery
  nạp điện ắc quy
  to charge one's memory with figures
  nhồi nhét vào trí nhớ toàn những con số
  Tính giá, đòi trả
  how much do you charge for mending this pair of shoes?
  vá đôi giày này ông tính bao nhiêu?
  Tính vào, bắt phải chịu phí tổn, bắt phải gánh vác; ghi sổ (nợ)
  please charge these goods to me
  làm ơn ghi sổ những món hàng này cho tôi
  Giao nhiệm vụ, giao việc
  to be charged with an important mission
  được giao một sứ mệnh quan trọng
  Buộc tội
  to be charged with murder
  bị buộc tội giết người
  Tấn công, đột kích
  to charge the enemy
  tấn công quân địch
  Bắc (súng...) đặt ngang (ngọn giáo...)
  Tấn công
  our guerillas charged again and again
  du kích của chúng ta tấn công liên tục

  Câu trúc từ

  in charge
  phụ trách, trưởng, đứng đầu; thường trực, trực
  the officer in charge
  sĩ quan chỉ huy, sĩ quan thường trực
  to take charge
  đảm đương, chịu trách nhiệm
  Bị buông lơi, bị buông lỏng, không ai điều khiển
  steering-wheel takes charge
  tay lái bị buông lỏng không ai cầm
  to take in charge
  bắt, bắt giam
  to charge down upon
  đâm bổ vào, nhảy xổ vào

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  khoản tiền phải trả
  lệ phí

  Toán & tin

  giá tiền phí tổn
  tiền phải trả
  tính giá

  Xây dựng

  liệu (lò)
  charge loss
  tổn hao liệu (lò)
  sự trồng
  single-row charge
  sự trồng (cây) một dãy
  single-row charge
  sự trồng một hàng
  thiết bị chất liệu
  tổ máy nạp điện

  Y học

  điện tích, sự nạp điện

  Điện

  độ nạp

  Giải thích VN: Phương pháp cho dòng điện chạy vào bình để phục hồi tác dụng phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích.

  Điện tử & viễn thông

  phí cuộc gọi
  call charge
  phí cuộc gọi (điện thoại)
  call charge rate
  cước phí cuộc gọi

  Điện lạnh

  sự nạp điện

  Giải thích VN: Phương pháp cho dòng điện chạy vào bình để phục hồi tác dụng phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích.

  sự tích điện
  tích (điện)

  Điện tử & viễn thông

  tính cước (điện thoại)
  tạo gáng

  Kỹ thuật chung

  chất tải
  charge bunker
  bunke chất tải
  charge hopper
  bunke chất tải
  filtering charge
  sự chất tải lọc
  chất thải
  methane tank charge dose
  liều lượng chất thải của metan
  chi phí
  cước phí
  Basic Monthly Charge (BMC)
  cước phí cơ bản hàng tháng
  CALC (customeraccess line charge)
  cước phí đường dây truy cập khách hàng
  call charge
  cước phí gọi
  call charge rate
  cước phí cuộc gọi
  charge record
  bản ghi cước phí
  freight charge
  cước phí vận chuyển
  minimum charge
  cước phí thấp nhất
  Toll Center/Charge (TC)
  Trung tâm/Cước phí đường dài
  warehousing charge
  cước phí tồn kho
  nạp
  nạp (điện)
  accumulator charge
  sự nạp điện cho acquy
  charge bridge
  cầu nạp điện
  charge chamber
  buồng nạp điện
  charge indicator
  đồng hồ báo nạp điện
  charge rate
  tỷ số nạp điện
  charge time
  thời gian nạp (điện)
  charge unit
  bộ nạp điện
  charge warning lamp
  đèn báo hiệu nạp điện
  compensating charge
  việc nạp điện bù
  electric charge
  sự nạp điện
  initial voltage on charge
  điện thế nạp điện ban đầu
  pre-charge lamp
  đèn nạp điện trước
  quick-charge
  sự nạp điện nhanh
  rate of charge
  bộ nạp điện (bình)
  rate of charge
  độ nạp điện
  trickle charge
  sự nạp điện dòng nhỏ
  nạp điện
  accumulator charge
  sự nạp điện cho acquy
  charge bridge
  cầu nạp điện
  charge chamber
  buồng nạp điện
  charge indicator
  đồng hồ báo nạp điện
  charge rate
  tỷ số nạp điện
  charge time
  thời gian nạp (điện)
  charge unit
  bộ nạp điện
  charge warning lamp
  đèn báo hiệu nạp điện
  compensating charge
  việc nạp điện bù
  electric charge
  sự nạp điện
  initial voltage on charge
  điện thế nạp điện ban đầu
  pre-charge lamp
  đèn nạp điện trước
  quick-charge
  sự nạp điện nhanh
  rate of charge
  bộ nạp điện (bình)
  rate of charge
  độ nạp điện
  trickle charge
  sự nạp điện dòng nhỏ
  nạp điện vào bình
  nạp liệu
  charge area
  vùng nạp liệu
  furnace charge
  sự nạp liệu (vào) lò
  metal charge
  sự nạp liệu kim loại
  once-through charge
  sự nạp liệu một lần
  nạp mìn
  đá phiến
  đặt
  đặt tải
  điện lượng
  battery charge
  điện lượng ắcqui
  charge buildup
  sự tích tụ điện lượng
  diện tích
  free charge
  diện tích tự do
  space charge
  diện tích không gian
  superficial electric charge
  diện tích mặt ngoài
  unit charge
  diện tích đơn vị
  volume charge density
  mật độ diện tích khối
  điện tích

  Giải thích VN: Phương pháp cho dòng điện chạy vào bình để phục hồi tác dụng phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích.

  bound charge
  điện tích phân cực
  CD (charge-coupled device)
  dụng cụ ghép điện tích
  CD (charge-coupled device)
  thiết bị ghép điện tích
  charge amplifier
  bộ khuếch đại điện tích
  charge carrier
  hạt tải điện (tích)
  charge cloud
  đám mây điện tích
  charge cloud
  mây điện tích
  charge conjugate
  liên hợp điện tích
  charge couple device-CCD
  bộ phận có điện tích
  charge coupled device (CCD)
  dụng cụ ghép điện tích
  charge coupled device (CCD)
  linh kiện điện tích liên kết
  charge coupling
  ghép điện tích
  charge coupling
  sự ghép điện tích
  charge density
  mật độ điện tích
  charge density of particle
  mật độ điện tích của hạt
  charge density wave (CDW)
  sóng mật độ điện tích
  charge density wave structure
  cấu trúc sóng mật độ điện tích
  charge force microscope
  kính hiển vi lực điện tích
  charge independence
  độc lập điện tích
  charge indicator
  bộ chỉ báo điện tích
  charge injection device-CID
  bộ phận tiềm điện tích CID
  charge leakage
  sự rò điện tích
  charge multiple
  nhóm bội điện tích
  charge neutralization
  sự trung hòa điện tích
  charge particle
  hạt mang điện tích
  charge pump
  bơm phun điện tích
  charge quantization
  lượng tử hóa điện tích
  charge storage
  bộ nhớ điện tích
  charge symmetric
  đối xứng điện tích
  charge to mass ratio
  tỷ số điện tích trên khối lượng
  charge transfer
  chuyển điện tích
  charge transfer
  sự chuyển điện tích
  charge transfer
  sự chuyển giao điện tích
  charge transfer band
  dải chuyền điện tích
  charge transfer device (CTD)
  dụng cụ chuyển điện tích
  charge-conjugation
  liên hợp điện tích
  charge-couple device (CCD)
  thiết bị ghép điện tích
  charge-couple memory
  bộ nhớ ghép điện tích
  charge-coupled device (CCD)
  linh kiện ghép điện tích
  charge-exchange source
  nguồn trao đổi điện tích
  charge-injection device
  thiết bị phun điện tích
  charge-invariant
  bất biến điện tích
  charge-mass ratio
  điên tích riêng
  charge-mass ratio
  tỷ số điện tích-khối lượng
  charge-storage diode
  đi-ốt nhớ điện tích
  charge-storage tube
  đèn nhớ điện tích
  charge-transfer device (CTD)
  thiết bị dịch chuyển điện tích
  conservation of charge
  sự bảo toàn điện tích
  CTD (chargetransfer device)
  dụng cụ chuyển điện tích
  CTD (chargetransfer device)
  thiết bị dịch chuyển điện tích
  dielectric charge
  điện tích điện môi
  electron specific charge
  điện tích riêng của electron
  electrostatic charge
  điện tích tĩnh
  electrostatic charge
  tĩnh điện tích
  elementary charge
  điện tích nguyên tố
  energy of a charge
  năng lượng của điện tích
  equalizing charge
  điện tích bù
  equalizing charge
  điện tích cân bằng
  floating charge
  điện tích giọt
  floating charge
  điện tích lơ lửng
  floating charge
  điện tích thả nổi
  free charge
  điện tích tự do
  hydrogen charge
  điện tích hydro-iônic-charge điện tích iôn
  induced charge
  điện tích cảm ứng
  induction charge
  điện tích cảm ứng
  inductive charge
  điện tích cảm ứng
  integrated charge
  điện tích tích phân
  ionic charge
  điện tích iôn
  linear charge density
  mật độ điện tích tuyến tính
  mobile charge
  điện tích linh động
  moving charge
  điện tích di động
  negative charge
  điện tích âm
  net charge
  điện tích toàn phần
  net charge
  điện tích tổng
  nuclear charge
  điện tích hạt nhân
  odd-charge
  có điện tích lẻ
  opposite charge
  các điện tích ngược dấu
  output charge
  điện tích đầu ra
  point charge
  điện tích điểm
  polarization charge
  điện tích liên kết (với nguyên tử hoặc phân tử)
  polarization charge
  điện tích phân cực
  positive charge
  điện tích dương
  recovered charge
  điện tích phục hồi
  remanent charge
  điện tích dư
  residual charge
  điện tích dư
  residual charge
  điện tích dư (ở bản tụ)
  space charge
  điện tích không gian
  space charge compensation
  sự bù điện tích không gian
  space-charge grid
  lưới điện tích không gian
  space-charge layer
  lớp điện tích không gian
  space-charge region
  miền điện tích không gian
  specific charge
  điện tích riêng
  static charge
  điện tích nạp
  static charge
  điện tích tĩnh
  surface charge
  điện tích mặt
  surface charge density
  mật độ điện tích mặt
  surface-charge transistor
  tranzito điện tích bề mặt
  topping charge
  điện tích làm đầy
  total charge
  điện tích toàn phần
  trickle charge
  điện tích bù
  trickle charge
  điện tích duy trì
  unit charge
  điện tích đơn vị
  unit charge
  đơn vị điện tích
  volume charge
  điện tích khối
  liều thuốc (nổ)
  giá thành
  máy chất liệu
  mẻ liệu
  phí tổn
  phí
  phủ (bột mài)
  phụ tải
  sự chất tải
  filtering charge
  sự chất tải lọc
  sự đặt tải
  sự hạ xuống
  sự nạp liệu

  Giải thích EN: The measured amount of material used to fill a mold..

  Giải thích VN: Khối lượng vật liệu được dùng để làm đầy khuôn.

  furnace charge
  sự nạp liệu (vào) lò
  metal charge
  sự nạp liệu kim loại
  once-through charge
  sự nạp liệu một lần
  sự nạp mìn
  thiết bị chất tải
  thuốc nổ
  blasting charge
  sự nạp thuốc nổ
  charge density
  mật độ nạp thuốc nổ
  mellowing charge
  sự nạp thuốc nổ rời
  priming charge
  lượng thuốc nổ mồi (tàu vũ trụ)
  shattering charge
  khối thuốc nổ tiêu chuẩn (phá nổ khai thác đá)
  shattering charge
  sự nạp thuốc nổ rời
  tải

  Kinh tế

  bảo chứng
  charge on assets
  bảo chứng trên tài sản
  charge on assets
  bảo chứng trên tài sản (để vay tiền)
  fixed charge
  bảo chứng cố định
  floating charge
  báo chứng không cố định
  floating charge
  bảo chứng không cố định
  prior charge
  những khoản bảo chứng ưu tiên
  specific charge
  bảo chứng cố định
  specific charge
  bảo chứng đặc định
  chi phí
  chịu trách nhiệm
  take charge of (to..)
  chịu trách nhiệm (quản lý)
  đòi trả
  ghi (khoản tiền thiếu) vào sổ
  giá tiền
  phí
  phí tổn
  sự chuyển
  sự mang
  sự nạp
  thu (một số tiền như là giá phải trả)
  tiền phải trả
  additional charge
  tiền phải trả thêm
  tiền công
  tiền thù lao
  registered charge
  tiền thù lao đã nhập sổ
  tính giá
  vật cầm cố
  vật đợ nợ
  vật thế chấp

  Địa chất

  điện tích, sự nạp điện, phát mìn, lượng thuốc nổ, sự nạp mìn, tải trọng, tải lượng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X