• Kỹ thuật chung

    lưới có nắp mang

    Giải thích EN: A curtainlike mesh net suspended from a fishing boat to catch fish by ensnaring their gill covers in the mesh. Giải thích VN: Tấm lưới giống mành cửa được treo lơ lửng khỏi thuyền đánh cá để bắt cá bằng cách bẫy nắp lưới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X