• Kinh tế

  bằng hiện vật
  allowance in kind
  trợ cấp bằng hiện vật
  contribution in kind
  đóng góp bằng hiện vật
  credit in kind
  tín dụng bằng hiện vật
  dividend in kind
  cổ tức bằng hiện vật
  income in kind
  thu nhập bằng hiện vật
  pay in kind
  đóng góp bằng hiện vật
  pay in kind
  thù lao bằng hiện vật
  pay in kind
  trả bằng hiện vật
  pay in kind [[]] (to...)
  đóng góp bằng hiện vật
  pay in kind [[]] (to...)
  thù lao bằng hiện vật
  pay in kind [[]] (to...)
  trả bằng hiện vật
  payment in kind
  trả bằng hiện vật
  payment in kind
  trả lương bằng hiện vật
  reparations in kind
  bồi thường bằng hiện vật
  revenue in kind
  thu nhập bằng hiện vật
  tax in kind
  thuế bằng hiện vật
  transfer in kind
  trợ cấp bằng hiện vật
  transfers in kind
  những chuyển nhượng bằng hiện vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X