• /'inkəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lợi tức, thu nhập
  national income
  lợi tức quốc dân, thu nhập quốc dân
  to live within one's income
  sống trong phạm vi số tiền kiếm được
  to live beyond one's income
  sống quá phạm vi số tiền kiếm được, vung tay quá trán

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lượng nước đến
  actual water income
  lượng nước đến có ích
  actual water income
  lượng nước đến thực
  lượng nước vào
  doanh thu
  actual income
  doanh thu thực tế
  lợi tức
  thu nhập
  a decrease of income
  sự giảm thu nhập
  actual income
  thu nhập hữu hiệu
  aggregate income
  thu nhập chung
  annual income
  thu nhập hàng năm
  free of income tax
  không phải trả thuế thu nhập
  Gross National Income
  GNI Tổng thu nhập quốc dân
  housing for low-income people
  nhà ở cho người thu nhập thấp
  income account
  quỹ thu nhập
  income distribution
  sự phân phối thu nhập
  income per capita
  thu nhập bình quân đầu người
  income taxes
  thuế thu nhập
  money income
  thu nhập bằng tiền
  net income
  thu nhập thuần túy
  Net National Income
  Thu nhập quốc dân ròng (NNI)
  original income
  thu nhập gốc
  permanent income
  thu nhập lâu dài
  reimbursement of income tax
  sự hoàn trả lại thuế thu nhập
  taxable income
  thu nhập chịu thuế

  Kinh tế

  thu nhập
  absolute income
  thu nhập tuyệt đối
  accounting income
  thu nhập kế toán
  accrued income scheme
  chế độ thu nhập tồn đọng
  actual income
  thu nhập thực tế
  actual interest income
  thu nhập lãi thực tế
  adjusted gross income
  tổng thu nhập đã được điều chỉnh
  adjusted gross income
  tổng thu nhập được điều chỉnh
  adjusted income
  thu nhập sau khi đã điều chỉnh
  after-tax income
  thu nhập sau khi đã nộp thuế
  annual income
  thu nhập hàng năm
  apparent real income
  thu nhập thực tế rõ ràng
  assessable income
  thu nhập phải chịu thuế
  automatic income adjustment
  điều chỉnh tự động qua thu nhập
  automatic income adjustment
  sự điều chỉnh thu nhập tự động
  available income
  thu nhập khả dụng
  average income
  thu nhập bình quân
  average per capita income
  thu nhập bình quân đầu người
  averaging of income
  tính bình quân thu nhập
  basic income
  thu nhập trực tiếp
  before-tax income
  thu nhập trước khi trừ thuế
  booming income
  thu nhập cao
  business income
  thu nhập doanh nghiệp
  business income tax
  thuế thu nhập doanh nghiệp
  but-for income
  thu nhập có nguyên nhân đặc thù
  capital income
  thu nhập vốn
  cash income
  thu nhập tiền mặt
  classified income tax
  thuế thu nhập phân loại
  clear income
  thu nhập ròng
  coefficient of income sensitivity
  hệ số độ nhạy cảm thu nhập
  collective income
  thu nhập tập thể
  community income
  thu nhập cộng đồng
  composite income sheet
  bảng thu nhập tổng hợp
  comprehensive income
  thu nhập toàn diện
  comprehensive income tax
  thuế thu nhập toàn diện
  consumption-income schedule
  bảng thu nhập tiêu dùng
  contractual income
  thu nhập cố định (theo khế ước)
  corporate income
  thu nhập của công ty
  corporate income fund
  quỹ thu nhập công ty
  corporation income tax
  thuế thu nhập của các công ty
  cost matching income principle
  nguyên tắc phí tổn phối hợp với thu nhập
  covenanted income
  thu nhập theo giao ước
  declaration of income
  sự khai thuế thu nhập
  deduction from income tax
  sự giảm miễn thuế thu nhập
  deferred income
  thu nhập sau
  deferred income
  thu nhập về sau
  deferred income taxes
  thuế thu nhập chưa thanh toán
  department income statement
  bản kê khai thu nhập của bộ phận
  derivative income
  thu nhập phái sinh
  desired net income
  thu nhập tịnh mong muốn
  differential income
  thu nhập sai biệt
  discretion income
  thu nhập tùy nghi
  discretion income
  thu nhập tùy ý
  discretionary income
  thu nhập tiêu xài tùy ý
  discretionary income
  thu nhập tùy dụng
  disposable income
  thu nhập khả dụng
  disposable income
  thu nhập sẵn có (sau khi trừ thuế)
  distorted income
  thu nhập không chân thực
  distribution by income group
  phân phối theo nhóm thu nhập
  distribution of income
  sự phân phối thu nhập
  distribution of national income
  sự phân phối thu nhập quốc dân
  dividend income
  thu nhập cổ tức
  division of income
  phân chia thu nhập
  double income-tax relief
  sự miễn đánh thuế thu nhập hai lần
  double income-tax relief
  tránh đánh thuế thu nhập hai lần
  double-income
  thu nhập hai đầu lương
  earned income
  thu nhập do lao động
  earned income
  thu nhập lao động
  earned income
  thu nhập lương
  earned income
  thu nhập từ lao động
  economic income
  thu nhập kinh tế
  economic income, real income
  hay thu nhập thực
  economic income, real income
  thu nhập kinh tế
  endogenous income hypothesis
  giả thiết thu nhập nội sinh
  equitable distribution of income
  sự phân phối thu nhập công bằng
  equivalent income scale
  quy mô thu nhập ngang nhau
  estate income
  thu nhập địa ốc
  estimated income
  thu nhập ước tính
  estimated income tax payable
  thuế thu nhập ước tính phải trả
  estimated premium income
  thu nhập phí nảo hiểm ước tính
  evade to pay income tax (to...)
  trốn thuế thu nhập
  exclusion income
  thu nhập ngoại lệ
  exemption from income tax
  sự miễn thuế thu nhập
  extraneous income
  thu nhập phụ
  extraneous income
  thu nhập thêm
  factor income
  thu nhập yếu tố (sản xuất)
  family income
  thu nhập gia đình
  family income policy
  đơn bảo hiểm thu nhập gia đình
  family income supplement
  phụ cấp cho thu nhập gia đình
  family-income insurance policy
  đơn bảo hiểm thu nhập cho gia đình
  farm income
  thu nhập nông nghiệp
  federal income taxes
  thuế thu nhập Liên bang
  financial income
  thu nhập tài chính
  fixed income
  thu nhập cố định
  fixed-income investment
  đầu tư thu nhập cố định
  foreign income
  thu nhập (kiếm được ở) nước ngoài
  franked income
  thu nhập đã nộp thuế
  franked income
  thu nhập đầu tư thuế
  franked income
  thu nhập miễn thuế
  franked investment income
  thu nhập đầu tư đã nộp thuế
  franked investment income
  thu nhập đầu tư được miễn thuế
  full employment nation income
  thu nhập quốc gia có đầy đủ việc làm
  functional distribution of income
  phân bố thu nhập (quốc dân) theo chức năng
  functional distribution of income
  phân phối thu nhập theo chức năng
  funded income
  thu nhập gây quỹ
  general income tax
  thuế thu nhập chung
  graduated income tax
  thuế thu nhập lũy tiến
  gross and net national income
  tổng thu nhập quốc dân
  gross domestic income
  tổng thu nhập quốc nội
  gross income
  thu nhập có thể bị đánh thuế
  gross income
  thu nhập gộp (cước khi trừ thuế)
  gross income
  tổng thu nhập
  gross income/ total income
  tổng thu nhập
  gross national income
  tổng thu nhập quốc dân
  group income
  thu nhập (của) nhóm
  group income
  thu nhập (của) nhóm, thu nhập của tập đoàn
  group income
  thu nhập (của) tập đoàn
  group income
  thu nhập nhóm
  guaranteed income bond
  trái khoán (có) thu nhập bảo đảm
  guaranteed income bond
  trái phiếu bảo đảm thu nhập
  guaranteed income contract
  hợp đồng bảo đảm thu nhập
  high income shares
  cổ phiếu có thu nhập cao
  high- income group
  nhóm, tầng lớp thu nhập cao
  high-income
  có thu nhập cao
  high-income bracket
  tầng lớp thu nhập cao
  high-income country
  nước có thu nhập cao
  household gross income
  tổng thu nhập (của khu vực) gia đình
  household gross income
  tổng thu nhập gia đình
  imputed income
  thu nhập gán cho
  imputed income
  thu nhập phải quy vào
  income account
  tài khoản thu nhập
  income adjustment
  điều chỉnh theo thu nhập
  income adjustment
  sự điều chỉnh theo thu nhập
  income and expenditure account
  tài khoản thu (nhập) và chi (tiêu)
  income apportionment
  tài khoản thu nhập và lãi
  income audit
  sự phân phối thu nhập
  income beneficiary
  người thụ hưởng thu nhập
  income benefit insurance policy
  đơn bảo hiểm hưởng thu nhập
  income bond
  trái khoán thu nhập
  income budget
  ngân sách thu nhập
  income cover
  thu nhập bù lãi vay
  income coverage
  hệ số thu nhập trả nợ
  income debenture
  trái khoán (trả bằng thu nhập)
  income debenture
  trái khoán thu nhập
  income deduction
  số khấu lưu thu nhập
  income deflation
  giảm thu nhập
  income demand elasticity
  tín co giãn thu nhập của nhu cầu
  income determination
  sự xác định thu nhập
  income determination
  xác định thu nhập
  income differential
  sự chênh lệch thu nhập
  income differentials
  những mức thu nhập (lương) khác nhau
  income distribution account
  tài khoản phân phối thu nhập
  income earned
  thu nhập kiếm được
  income earning assets
  tài sản có thể kiếm được thu nhập
  income effects
  ảnh hưởng thu nhập
  income effects
  hiệu quả thu nhập
  income elasticity of demand
  độ co giãn của cầu theo thu nhập
  income elasticity of demand
  độ co giãn của mức cầu theo thu nhập
  income elasticity of imports
  độ co giãn của nhập khẩu theo thu nhập
  income equalizing reserves
  dự trữ cân bằng thu nhập
  income from completed contracts
  thu nhập từ những hợp đồng đã hoàn thành
  income from forfeited deposits
  thu nhập từ tiền ký quỹ đã tịch thu
  income from immovable property
  thu nhập từ bất động sản
  income from investments
  thu nhập từ đầu tư
  income from loans
  thu nhập từ các khoản cho vay
  income from recoveries of bad debts
  thu nhập từ các khoản thu hồi nợ khó đòi
  income from sale of assets
  thu nhập từ việc bán tài sản
  income from subsidiary company
  thu nhập từ công ty con
  income group
  nấc thu nhập
  income group
  nhóm thu nhập
  income in advance
  thu nhập thu trước
  income in kind
  thu nhập bằng hiện vật
  income investment
  công ty đầu tư mang lại thu nhập
  income maintenance
  duy trì thu nhập
  income maintenance
  thu nhập (từ tiền trợ cấp)
  income maintenance
  trợ cấp thu nhập
  income mortgage bonds
  trái khoán thế chấp thu nhập
  income multiple
  bội số thu nhập
  income of households
  thu nhập của các gia đình
  income policy
  chính sách thu nhập
  income property
  tài sản có thể có thu nhập
  income property
  tài sản mang lại thu nhập
  income ratio
  tỉ suất thu nhập
  income realization
  sự thực hiện thu nhập
  income recognition
  sự xác định thu nhập
  income shares
  cổ phiếu (hưởng) thu nhập
  income smoothing
  che giấu thu nhập
  income squeeze
  hạn chế thu nhập
  income statement
  bản báo cáo thu nhập
  income statement
  bảng báo cáo thu nhập
  income stock
  cổ phiếu thu nhập
  income stock
  cổ phiếu (chứng khoán) thu nhập
  income summary
  tóm tắt thu nhập
  income support
  sự duy trì thu nhập
  income tax
  thuế thu nhập
  income tax allocation
  sự tính riêng từng khoản thuế thu nhập
  income tax bracket
  nhóm thuế thu nhập
  income tax for individuals
  thuế thu nhập cá nhân
  income tax payable
  thuế thu nhập phải trả
  income tax rate
  thuế suất (thuế) thu nhập
  income tax relief
  sự giảm thuế thu nhập
  income tax reserve
  dự trữ thuế thu nhập
  income tax return
  tờ khai thuế thu nhập
  income tax schedule
  biểu thuế thu nhập
  income tax schedules
  bảng thuế thu nhập
  income tax schedules
  các bậc thuế thu nhập
  income terms of trade
  tỉ lệ trao đổi thu nhập
  income terms of trade
  tỷ lệ trao đổi thu nhập
  income units
  các đơn vị thu nhập
  income velocity
  vận tốc thu nhập
  income velocity of circulation
  tốc độ quay vòng của thu nhập
  income velocity of circulation
  vận tốc quay vòng thu nhập
  income velocity of money
  tốc độ lưu thông của thu nhập tiền tệ
  income-consumption curve
  đường thu nhập-tiêu dùng
  independent income
  thu nhập đủ để tự lập
  indexed-income bond
  trái phiếu theo chỉ số thu nhập
  individual income
  thu nhập cá nhân
  individual income tax
  thuế thu nhập cá nhân
  individual income tax return
  tờ khai thuế thu nhập
  industrial-commercial income tax
  thuế thu nhập công thương
  inelasticity of income
  bất bình quân thu nhập
  inter-departmental income
  thu nhập giữa các bộ phận (của công ty)
  interest income
  thu nhập lợi tức
  investment income
  thu nhập đầu tư
  investment income surcharge
  đảm phụ thu nhập đầu tư
  investment income surcharge
  phụ thuế thu nhập đầu tư
  invisible income
  thu nhập vô hình
  joint facilities income
  thu nhập thiết bị chung
  joint venture income tax
  thuế thu nhập xí nghiệp hợp doanh
  legal income
  thu nhập hợp pháp
  life income
  thu nhập đến hết đời
  life income
  thu nhập trọn đời
  lifetime income
  thu nhập trọn đời
  local income tax
  thuế thu nhập địa phương
  low income
  thu nhập thấp
  low income allowance
  thu nhập thấp
  low income group
  nước có thu nhập thấp
  low-income consumers
  người tiêu dùng có thu nhập thấp
  low-income consumers
  trợ cấp thu nhập thấp
  low-income countries
  người tiêu dùng có thu nhập thấp
  lower income groups
  nhóm có thu nhập thấp
  lower income groups
  những người thu nhập thấp
  marginal income
  thu nhập biên tế
  marginal utility of income
  hiệu dụng biên tế của thu nhập
  measured income
  thu nhập đã đánh giá
  median income
  thu nhập trung bình
  mid-bracket income
  thu nhập (thuộc nhóm trung bình)
  mid-bracket income
  thu nhập (thuộc nhóm) trung bình
  middle income earners
  tầng lớp thu nhập trung bình
  minimum taxable income
  thu nhập tối thiểu phải chịu thuế
  miscellaneous income
  thu nhập linh tinh
  mixed income
  thu nhập hỗn hợp
  moderate income
  thu nhập khiêm tốn
  monetary income
  thu nhập tiền tệ
  money income
  thu nhập bằng tiền
  money income
  thu nhập tính bằng tiền
  money national income
  thu nhập quốc dân bằng tiền
  monthly income
  thu nhập mỗi tháng
  multi step income statement
  báo cáo thu nhập nhiều bước (Mỹ)
  multi-step income statement
  báo cáo thu nhập nhiều bước
  multiple- step form of income statement
  bảng thu nhập dạng nhiều bậc thang
  multiple-step from of income statement
  bảng thu nhập dạng nhiều bậc thang
  national income
  thu nhập quốc gia
  national income accounts
  tài khoản thu nhập quốc gia
  negative income effect
  hiệu ứng thu nhập âm
  negative income tax
  bổ trợ thu nhập thấp
  negative income tax
  thuế thu nhập âm
  net income
  thu nhập quốc dân tịnh
  net income
  thu nhập ròng
  net income
  thu nhập thực
  net income
  thu nhập tịnh
  net income after depreciation
  thu nhập ròng sau khi khấu hao
  net income after interest charges
  thu nhập ròng sau khi tính lãi
  net income after tax (es)
  thu nhập ròng sau khi trừ thuế
  net income per share of common stock
  thu nhập ròng theo từng cổ phiếu thường
  net income to net worth ratio
  tỷ số thu nhập ròng
  net investment income per share
  thu nhập đầu tư ròng theo từng cổ phiếu
  net national income
  thu nhập quốc dân tịnh
  net operating income
  thu nhập kinh doanh tịnh
  net property income from abroad
  thu nhập dòng từ tài sản ở nước ngoài
  net property income from abroad
  thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài
  nominal income
  thu nhập danh nghĩa
  nominal national income
  thu nhập quốc dân danh nghĩa
  nominal notional income
  thu nhập quốc dân danh nghĩa
  non-agricultural income
  thu nhập phi nông nghiệp
  non-contractual income
  thu nhập phi khế ước
  non-labour income
  thu nhập phi lao động
  non-operating income
  thu nhập phi doanh nghiệp
  non-recurring income
  thu nhập bất thường
  non-recurring income
  thu nhập ngẫu sinh
  non-taxable income
  thu nhập không phải chịu thuế
  non-taxable income
  thu nhập miễn thuế
  nontaxable income
  thu nhập không phải chịu thuê
  notation income
  thu nhập trên ý niệm
  notional income
  thu nhập danh nghĩa
  notional income
  thu nhập danh nghĩa thu nhập trên ý niệm
  notional income
  thu nhập trên ý niệm
  occasional income
  thu nhập không thường xuyên
  occasional income
  thu nhập ngẫu nhiên
  operating income
  thu nhập kinh doanh
  ordinary income
  thu nhập bình thường
  other income
  thu nhập khác
  oversea income taxation
  đánh thuế thu nhập ở nước ngoài
  overseas income taxation
  sự đánh thuế thu nhập ở nước ngoài
  partial income statement
  bản kê thu nhập bộ phận
  passive income
  thu nhập có tính bị động
  passive income
  thu nhập đầu tư
  passive income generator
  nguồn phát sinh thu nhập thụ động
  people in the lower brackets of income
  người (trong nhóm) thu nhập thấp
  people in the upper brackets of income
  người (trong nhóm) thu nhập cao
  per capita income
  thu nhập bình quân đầu người
  per capita income
  thu nhập của mỗi người (tiền lương)
  per capita national income
  thu nhập quốc dân đầu người
  periodical income
  thu nhập định kỳ
  permanent income
  thu nhập dài hạn, thường xuyên
  permanent income
  thu nhập thường xuyên
  permanent income hypothesis
  giả thiết thu nhập dài hạn, thường xuyên
  permanent income hypothesis
  giả thiết thu nhập thường xuyên
  permanent income theory
  thuyết thu nhập dài hạn, thường xuyên
  permanent income theory
  thuyết thu nhập thường xuyên
  personal dividend income
  thu nhập cổ tức cá nhân
  personal income
  thu nhập cá nhân
  personal income from property
  thu nhập (từ) tài sản cá nhân
  personal income tax
  thuế thu nhập cá nhân
  personal interest income
  thu nhập lãi cá nhân
  phantom income
  thu nhập giả
  phantom income
  thu nhập ma
  planned income
  thu nhập có kế hoạch
  planned income
  thu nhập theo kế hoạch
  population and national income
  dân số và thu nhập quốc dân
  portfolio income
  thu nhập tổng lượng chứng khoán
  portfolio income
  thu nhập từ danh mục đầu tư
  potential national income
  thu nhập quốc dân tiềm tàng
  potential national income
  thu nhập quốc gia tiềm tàng
  premium income
  thu nhập (từ) phí bảo hiểm
  premium income
  thu nhập phí bảo hiểm
  premium income
  thu nhập tiền cược
  prepaid income
  thu nhập thu trước
  present income
  thu nhập trước mắt
  presumptive income
  thu nhập suy định
  pretax accounting income
  thu nhập trên sổ sách (kế toán) trước khi trừ thuế
  price and income freeze
  sự đông kết giá cả và thu nhập
  price and income policy
  chính sách giá cả và thu nhập
  primary income
  thu nhập chính
  primary income
  thu nhập cơ bản
  primary income
  thu nhập doanh nghiệp chính
  private income
  thu nhập cá nhân
  private income
  thu nhập riêng tư
  progressive income tax
  thuế thu nhập lũy tiến
  property income certificate
  chứng chỉ thu nhập tài sản
  property income certificate
  giấy chứng thu nhập tài sản
  provision for income tax
  dự trữ để trả thuế thu nhập
  provisional for income tax
  dự trữ để trả thuế thu nhập
  psychic cost/psychic income
  thu nhập tinh thần
  psychic income
  thu nhập tâm lý
  rate of income tax
  thuế suất thuế thu nhập
  ratio of net income to net sales
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net sales
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net worth
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và giá trị tự trả ròng
  ratio of net income to net worth
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và giá trị vốn ròng
  real income
  thu nhập thực tế
  real income per capita
  thu nhập thực tế bình quân đầu người
  real national income
  thu nhập quốc dân thực tế
  reap income (to...)
  đạt thu nhập
  reassessment of income tax
  định mức lại thuế thu nhập
  recurring income
  thu nhập liên tục
  redistribution (ofincome and wealth)
  phân phối lại (thu nhập và phúc lợi)
  redistribution of income
  sự phân phối lại thu nhập
  regression income tax
  thuế thu nhập giảm dần
  regular call income
  thu nhập hội phí thường xuyên
  regular income
  thu nhập cố định
  reimbursement of income tax
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  reimbursement of the income tax
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  relative income hypothesis
  giả thiết thu nhập tương đối
  relevant income
  thu nhập thích hợp
  remaining income
  thu nhập còn lại
  rent income
  thu nhập cho thuê
  rental income
  thu nhập bất động sản
  rental income
  thu nhập cho thuê
  rental income
  thu nhập từ việc cho thuê bất động sản
  residual income
  thu nhập còn lại
  residual income
  thu nhập thặng dư
  return of income
  bản kê khai thu nhập
  sales income
  thu nhập bán hàng
  saving-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm- thu nhập
  savings-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm-thu nhập
  secondary income
  thu nhập thứ yếu
  single step income statement
  báo cáo thu nhập không phân mục
  sinking fund income
  thu nhập quỹ trả nợ
  slender income
  thu nhập ít ỏi
  small income
  thu nhập nhỏ
  social income
  thu nhập xã hội
  Special Commissioners of Income Tax
  hội đồng đặc nhiệm thuế thu nhập
  Special Commissioners of Income Tax
  ủy ban Đặc biệt Thuế thu nhập
  special income tax
  thuế thu nhập đặc biệt
  spendable income
  thu nhập có thể tiêu xài
  spread income
  thu nhập mức chênh lệch
  standard stream concepts of income
  những khái niệm luồng chuẩn của thu nhập
  state income tax
  thuế thu nhập tiểu bang
  statement of income
  bản báo cáo thu nhập
  statement of income
  bản kết toán thu nhập
  statutory total income
  tổng thu nhập pháp định
  subsidiary income
  thu nhập bổ sung
  subsistence income
  thu nhập chỉ vừa đủ sống
  supplementary income tax
  thuế thu nhập bổ sung
  survey of income and expenditure
  điều tra thu nhập và chi tiêu
  tax based income policy
  chính sách thu nhập dựa trên thuế khóa
  tax exempt income
  thu nhập được miễn thuế
  tax income
  đánh thuế thu nhập
  tax on person income
  thuế thu nhập cá nhân
  tax-free income
  thu nhập miễn thuế
  taxable income
  thu nhập chịu thuế
  taxable income
  thu nhập phải chịu thuế
  temporary income
  thu nhập tạm thời
  total income
  tổng thu nhập
  total taxable income
  tổng thu nhập chịu thuế
  tourist income
  thu nhập du lịch
  trading income
  thu nhập kinh doanh
  transfer income
  thu nhập (có tính) di chuyển
  transfer income
  thu nhập chuyển giao
  transitory income
  thu nhập nhất thời
  unappropriated income
  thu nhập chưa phân phối
  unearned income
  thu nhập chưa thu
  unearned income
  thu nhập được kế toán trước (trên bảng tổng kết tài sản)
  unearned income
  thu nhập không phải do việc làm
  unearned income
  thu nhập lợi nhuận do tiền lãi đầu tư
  unearned income
  thu nhập ngoài tiền lương
  unearned income
  thu nhập phi doanh nghiệp
  unearned income
  thu nhập phi lao động
  unframed income
  thu nhập (đầu tư) không miễn thuế
  unfranked income
  thu nhập (đầu tư) không miễn thuế
  unfranked income
  thu nhập không miễn thuế
  unified income tax
  thuế thu nhập thống nhất
  unitary income tax
  thuế thu nhập đơn nhất
  upper-income bracket
  nhóm có thu nhập cao
  upper-income bracket
  nhóm thu nhập cao
  upper-income earners
  tầng lớp thu nhập cao
  utility of income
  hiệu dụng thu nhập
  voluntary income
  thu nhập từ thiện
  wage income
  thu nhập tiền lương
  yearly income
  thu nhập hàng năm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bills , debt , expenses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X