• /kai'netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) động lực; do động lực
  kinetic energy
  động năng
  kinetic art
  nghệ thuật động
  (thuộc) động lực học

  Kỹ thuật chung

  động học
  electro kinetic
  điện động học
  kinetic coefficient of friction
  hệ số động học ma sát
  kinetic friction
  ma sát động học
  kinetic temperature
  nhiệt độ động học
  kinetic theory of gases
  lý thuyết động học chất khí
  kinetic theory of gases
  lý thuyết khí động học
  kinetic theory of gases
  thuyết động học của khí
  kinetic theory of matter
  nhiệt độ động học
  động lực
  kinetic energy head
  cột nước động lực
  kinetic oiliness testing machine
  máy thử nghiệm động lực của dầu

  Địa chất

  (thuộc) động lực học

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X