• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử; sự nghiên cứu

  Điện

  việc thử nghiệm

  Kỹ thuật chung

  kiểm định
  acceptance testing
  kiểm định thu nhận
  Qualified Verification Testing (QVT)
  đo kiểm định có chọn lọc
  testing of hypothesis
  kiểm định giả thiết
  testing ofhypothesis
  kiểm định giả thuyết
  kiểm nghiệm
  used crankcase oil testing
  sự kiểm nghiệm
  phép thử
  reliability testing
  phép thử độ tin cậy
  sự kiểm chứng
  sự kiểm nghiệm
  sự kiểm tra
  computer-aided testing (CAT)
  sự kiểm tra bằng máy tính
  error-based testing
  sự kiểm tra theo lỗi
  fault based testing
  sự kiểm tra theo sai sót
  manual testing
  sự kiểm tra nhân công
  materials testing
  sự kiểm tra vật liệu
  on-line testing
  sự kiểm tra trực tuyến
  program testing
  sự kiểm tra chương trình
  regression testing
  sự kiểm tra hồi quy
  system testing
  sự kiểm tra hệ thống
  testing of materials
  sự kiểm tra vật liệu
  visual testing
  sự kiểm tra bằng mắt
  sự lấy mẫu
  sự thí nghiệm
  fatigue testing
  sự thí nghiệm mỏi
  materials testing
  sự thí nghiệm vật liệu
  mechanical testing
  sự thí nghiệm cơ học
  system testing
  sự thí nghiệm hệ thống
  sự thử
  sự thử nghiệm
  accelerated testing
  sự thử nghiệm tăng tốc
  acceptance testing
  sự thử nghiệm thu
  component testing
  sự thử nghiệm linh kện
  concrete testing
  sự thử nghiệm bêtông
  field testing or trial
  sự thử nghiệm xe
  material testing
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials testing
  sự thử nghiệm vật liệu
  mechanical testing
  sự thử nghiệm cơ
  NDT (nondestructivetesting)
  sự thử nghiệm không hủy
  performance testing and calibration
  sự thử nghiệm các đặc tính (của động cơ)
  program testing
  sự thử nghiệm chương trình
  qualification testing
  sự thử nghiệm phẩm tính
  reliability testing
  sự (thử nghiệm.tra) độ tin cậy
  system testing
  sự thử nghiệm hệ thống
  tension/torsion testing
  sự thử nghiệm kéo/xoắn
  testing of materials
  sự thử nghiệm vật liệu
  sự xét nghiệm
  thí nghiệm
  building material testing
  thí nghiệm vật liệu xây dựng
  chain testing machine
  máy thí nghiệm dây xích
  compression testing machine
  máy thí nghiệm nén
  concrete block testing machine
  máy thí nghiệm khối bê tông
  concrete testing equipment
  thiết bị thí nghiệm bê tông
  construction machinery and equipment testing institute
  viện thí nghiệm vật tư xây dựng
  crushing strength testing machine
  máy thí nghiệm cường độ chịu nén
  Danmarks Elektriske Materielkontrol (ElectricalTesting Laboratory, Denmark) (DEMKO)
  Phòng thí nghiệm Đo thử Điện, Đan Mạch
  destructive testing
  thí nghiệm phá hoại
  Electrical Testing centre
  trung tâm thí nghiệm điện
  endurance testing machine
  máy thí nghiệm mỏi
  fatigue testing
  sự thí nghiệm mỏi
  fatigue testing
  thí nghiệm về mỏi
  fatigue testing machine
  máy thí nghiệm mỏi
  float and sink testing
  thí nghiệm tuyển tách chìm-nổi
  hardness testing machine
  máy thí nghiệm độ cứng
  impact-testing apparatus
  máy thí nghiệm va chạm
  laboratory testing
  thử trong phòng thí nghiệm
  machine for testing
  máy thí nghiệm
  materials testing
  sự thí nghiệm vật liệu
  materials testing laboratory
  phòng thí nghiệm vật liệu
  materials testing machine
  máy thí nghiệm vật liệu
  mechanical testing
  sự thí nghiệm cơ học
  model testing
  thí nghiệm trên mô hình
  National Software Testing Laboratories (NSTL)
  các phòng thí nghiệm đo thử phần mềm quốc gia
  non-destructive testing
  thí nghiệm không phá mẫu
  non-destructive testing machine
  máy thí nghiệm không phá hoại
  physical testing
  thí nghiệm trên vật thực
  plastic testing machine
  máy thí nghiệm chất dẻo
  sort seed testing plot
  khu thí nghiệm hạt giống
  spring testing machine
  máy thí nghiệm lò xo
  system testing
  sự thí nghiệm hệ thống
  tensile testing machine
  máy thí nghiệm kéo
  tension testing machine
  máy thí nghiệm kéo
  testing bench
  bàn thí nghiệm
  testing campaign
  đợt thí nghiệm
  testing conditions
  điều kiện thí nghiệm
  testing equipment
  dụng cụ thí nghiệm
  testing flume
  máng thí nghiệm
  testing laboratory
  phòng thí nghiệm thử
  testing machine
  máy thí nghiệm
  testing machine for organic materials
  máy thí nghiệm chất hữu cơ
  testing method
  phương pháp thí nghiệm
  testing mould
  khuôn thí nghiệm
  testing press
  máy ép thí nghiệm
  testing stand
  giá thí nghiệm
  testing standards
  tiêu chuẩn để thí nghiệm
  testing station
  trạm thí nghiệm
  universal testing machine
  máy thí nghiệm thông dụng
  vibration testing
  thí nghiệm độ bền rung
  thử
  thử nghiệm
  accelerated testing
  sự thử nghiệm tăng tốc
  acceptance testing
  sự thử nghiệm thu
  armature testing apparatus
  máy thử nghiệm phần ứng điện
  cable testing machine
  máy thử nghiệm cáp
  Certificate of Testing
  giấy chứng nhận thử nghiệm
  component testing
  sự thử nghiệm linh kện
  computer-assisted testing (CAT)
  thử nghiệm dùng máy tính
  concrete testing
  sự thử nghiệm bêtông
  Conformance testing services (CTS)
  các dịch vụ thử nghiệm tính phù hợp
  Dates for Inspection and Testing
  ngày tháng thanh tra và thử nghiệm
  Dates, for Inspection and Testing
  thời gian kiểm tra và thử nghiệm
  earth testing
  thử nghiệm điện trở đất
  earth testing
  thử nghiệm nối đất
  field testing or trial
  sự thử nghiệm xe
  filtered-particle testing
  thử nghiệm lọc phân tử
  impact testing
  thủ nghiệm về va đập
  impact testing machine
  máy thử nghiệm va đập
  Inspection and Testing
  thanh tra và thử nghiệm
  Inspection and Testing, dates for
  thời gian kiểm tra và thử nghiệm
  Inspection and Testing, Dates for
  thời gian thanh tra và thử nghiệm
  kinetic oiliness testing machine
  máy thử nghiệm động lực của dầu
  material testing
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials testing
  sự thử nghiệm vật liệu
  materials-testing institute
  viện thử nghiệm vật liệu
  materials-testing system
  hệ thử nghiệm vật liệu
  mechanical testing
  sự thử nghiệm cơ
  mode testing
  thử nghiệm trên mô hình
  NDT (nondestructivetesting)
  sự thử nghiệm không hủy
  nondestructive testing system
  hệ thử nghiệm không hủy
  performance testing and calibration
  sự thử nghiệm các đặc tính (của động cơ)
  program testing
  sự thử nghiệm chương trình
  qualification testing
  sự thử nghiệm phẩm tính
  rapid testing kit
  dung cụ thử nghiệm nhanh
  reliability testing
  sự (thử nghiệm.tra) độ tin cậy
  short-circuit testing
  thử nghiệm ngắn mạch
  structural testing
  thử nghiệm kết cấu
  switching and testing centre-STC
  trung tâm chuyển mạch và thử nghiệm
  system testing
  sự thử nghiệm hệ thống
  tension/torsion testing
  sự thử nghiệm kéo/xoắn
  Testing and Inspection dates for
  thời gian thử nghiệm và kiểm tra
  testing apparatus
  máy thử nghiệm
  testing bench
  bàn thử nghiệm
  testing bench
  giá thử nghiệm
  testing chamber
  buồng thử nghiệm
  testing equipment
  dụng cụ thử nghiệm
  testing equipment
  thiết bị thử nghiệm
  testing instrument
  dụng cụ đo thử nghiệm
  testing instrument
  thiết bị thử nghiệm
  testing joint
  đầu nối thử nghiệm
  testing joint
  mối nối thử nghiệm
  testing machine
  máy thử nghiệm
  testing of materials
  sự thử nghiệm vật liệu
  testing pressure
  áp suất thử nghiệm
  testing procedure
  thủ tục thử nghiệm
  testing specification
  bản hướng dẫn thử nghiệm
  testing station
  trạm thử nghiệm
  testing to failure
  thử nghiệm đến lúc phá hoại
  testing tool
  dụng cụ thử nghiệm
  Testing, Certificate of
  giấy chứng nhận và thử nghiệm
  Testing, Facilities for
  phương tiện để thử nghiệm
  ultrasonic method of testing
  phương pháp thử nghiệm bằng siêu âm
  unit testing
  thử nghiệm (từng) đơn vị
  unit testing
  thử nghiệm khối
  universal testing machine
  máy thử nghiệm vạn năng
  tiêu chuẩn
  standard testing method
  phương pháp thử tiêu chuẩn
  testing standards
  tiêu chuẩn để thí nghiệm
  testing standards
  tiêu chuẩn thử

  Cơ - Điện tử

  Sự thử, sự kiểm tra, sự phân tích, sự kiểmnghiệm

  Xây dựng

  Giấy chứng nhận và thử nghiệm

  Kinh tế

  sự đánh giá
  sự đánh giá cảm quan
  sự nghiên cứu
  sự phân tích
  sự thí nghiệm
  sự thử nghiệm
  market testing
  sự thủ nghiệm thị trường
  market testing
  sự thử nghiệm thị trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X