• Kỹ thuật chung

    sự mạ lăn-chạm

    Giải thích EN: A method for coating a substrate web in which the coating roll conveys a metered film of coating material; part of the film transfers to the web, while a portion remains on the roll. Giải thích VN: Một phương pháp mạ lớp nền, trong đó có một trục lăn mang một màng mỏng làm bằng chất liệu mạ; một phần của màng mỏng chuyển tới lớp đó, phần còn lại vẫn ở nguyên trục lăn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X