• /wail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lúc, chốc, lát
  after a while
  một lát sau
  a long while
  một lúc lâu, một thời gian dài
  in a little while
  ngay
  for a long while past
  từ lâu
  all the while
  suốt thời gian
  between whiles
  giữa lúc đó
  for a while
  một thời gian dài
  Ex: I haven't seen him for a while
  the while
  trong lúc đó, trong khi
  once in a while
  thỉnh thoảng, đôi khi
  to be worth [[[one's]]] while
  bõ công, đáng làm
  Take a while
  Mất một lúc

  Ngoại động từ

  lãng phí, làm mất, để trôi qua; giết (thì giờ)
  to while away the time
  để thì giờ trôi qua; giết thì giờ

  Liên từ ( (cũng) .whilst)

  Trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc
  while at school, he worked very hard
  khi còn ở trường anh ta học tập rất chăm chỉ
  Chừng nào còn, còn
  while there is life, there is hope
  còn sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát
  Còn, trong khi mà, mà
  the hat is red, while the shoes are black
  mũ thì đỏ mà giày thì lại đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X