• Hóa học & vật liệu

    bình tách giọt

    Giải thích EN: A vessel or trap used for removing fluid droplets from flowing gases. Giải thích VN: Một bình hay bình ngưng sử dụng để tách các giọt chất lỏng từ các khí đang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X