• Thông dụng

  Danh từ

  Không khí lỏng

  Điện lạnh

  giàn ngưng không khí lỏng

  Kỹ thuật chung

  khí hóa lỏng

  Giải thích EN: Air that has been liquefied by compression or cooling. Giải thích VN: Không khí bị hóa lỏng bằng nén hay làm lạnh.

  không khí lỏng
  liquid air condenser
  dàn ngưng không khí lỏng

  Y học

  không khí lỏng

  Địa chất

  không khí lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X