• Đo lường & điều khiển

    đường M

    Giải thích EN: A line connecting those points on a Nyquist diagram that have the same magnitude as the primary feedback ratio. Giải thích VN: Một đường thẳng nối các điểm trong một sơ đồ Nyquist có cùng độ lớn theo tỷ lệ phản hồi ban đầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X