• /nɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ & liên từ

  Mà... cũng không, và... không
  neither good nor bad
  không tốt mà cũng không xấu
  he can neither read nor write
  nó không biết đọc mà cũng không biết viết
  he can't do it, nor can I, nor can you, nor can anybody
  nó không làm được cái đó, mà cả tôi, cả anh hay bất cứ một người nào cũng không làm được

  Toán & tin

  phép NOR

  Giải thích VN: Là phép toán logic. Nó chỉ trả về giá trị 1 khi cả hai đầu vào bằng 0.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X