• /rait/

  Thông dụng

  Nội động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ

  Viết
  to write legibly
  viết rõ
  Viết thư, giao dịch thư từ
  to write to someone
  viết thư cho người nào
  Viết văn, viết sách
  to write for a living
  sống bằng nghề viết sách
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký

  Ngoại động từ .wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) .writ; .written, (từ cổ,nghĩa cổ) .writ

  Viết
  to write a good hand
  viết tốt, viết đẹp
  Viết, thảo ra, soạn
  to write a novel
  viết một tiểu thuyết
  to write an account
  thảo một bản báo cáo
  Điền vào; viết vào
  to write a form
  điền vào một mẫu khai
  (nghĩa bóng) lộ ra
  innocence is written on his face
  sự vô tội lộ rõ trên nét mặt anh ta

  Cấu trúc từ

  to write back
  viết thư trả lời
  to write down
  ghi
  Tả, mô tả như là
  Viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...)
  (thương nghiệp) giảm bớt (vốn)
  to write for (in)
  viết (báo)
  to write off
  thảo nhanh, viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện)
  Xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được)
  (quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế)
  two battalions were written off
  hai tiểu đoàn đã bị gạch tên đi
  Viết và gửi thư
  to write off for something
  viết thư hỏi mua cái gì
  to write out
  chép toàn bộ, sao lại toàn bộ
  to write out fair
  chép vào bản sạch
  Viết
  to write out a cheque
  viết một séc
  to write oneself out
  viết hết ý, hết ý để viết
  to write out
  viết tường tận (một bản báo cáo); viết một bài báo về
  (thương nghiệp) ghi, vào (sổ)
  (thông tục) viết bài ca tụng tán dương
  Bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ghi vào

  Kỹ thuật chung

  đánh máy
  ghi
  viết
  R./W read/write
  đọc/viết
  read write head
  đầu đọc viết
  read/write cycle
  chu kỳ đọc/viết
  write a cover letter
  viết một thư xin việc

  Kinh tế

  bảo hiểm
  ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X