• /´outi¸ous/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lười biếng
  Rỗi rãi
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) vô ích, vô tác dụng
  long otiose passages of description
  những đoạn mô tả dài dòng, vô ích


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X