• Điện

    trường hỗn loạn

    Giải thích EN: A field is regarded at a point as perturbed if the magnitude or direction varies when an object is introduced into the vicinity. Giải thích VN: Một trường được coi là xáo trộn tại một điểm nếu độ lớn hay hướng thay đổi khi một vật thể được đưa vào gần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X