• Hóa học & vật liệu

    gỗ dẻo

    Giải thích EN: The trade name for a compound that is used to patch and fill woodwork. Giải thích VN: Tên thương mại cho một hợp chất được sử dụng để ráp, nối hoặc gắn các sản phẩm bằng gỗ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X