• Đo lường & điều khiển

    số dư của dao động liên tục không mong muốn

    Giải thích EN: The difference, in decibels, between the singing point and the normal gain of a system or component. Giải thích VN: Sự khác nhau, bằng đơn vị đexiben, giữa điểm tạo dao động liên tục không mong muốn và độ đạt trung bình của hệ thống hay bộ phận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X