• Cơ khí & công trình

    mài mòn phiến đơn

    Giải thích EN: The lapping in machines that have a single, revolving cast-iron or alloy-bonded abrasive lap for grinding wheel applications. Giải thích VN: Việc mài mòn trên máy mà có một bánh gang đúc đơn quay dùng cho bánh nghiền.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X