• /ri'vɔlviη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quay, xoay vòng
  a revolving chair
  ghế quay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đang chạy
  đang quay
  động
  revolving cylinder
  động cơ quay tròn
  sự quay
  sự xoay

  Kinh tế

  chu chuyển
  revolving credit
  tín dụng chu chuyển
  revolving letter of credit
  hạn ngạch tín dụng chu chuyển
  revolving line of credit
  hạn ngạch tín dụng chu chuyển
  tuần hoàn
  convertible revolving credit
  tín dụng tuần hoàn chuyển đổi
  monthly revolving Letter of credit
  thư tín dụng tuần hoàn hàng tháng
  non-cumulative (revolving) Letter of credit
  thư tín dụng (tuần hoàn) không tích lũy
  non-revolving credit
  thư tín dụng không tuần hoàn
  on a revolving basis
  trên cơ sở tuần hoàn
  revolving credit
  thư tín dụng tuần hoàn
  revolving credit
  tín dụng tuần hoàn
  revolving credit card
  thẻ tín dụng tuần hoàn
  revolving fund
  quỹ tuần hoàn
  revolving letter of credit
  thư tín dụng tuần hoàn
  tuần hoàn chu chuyển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  gyral , gyrating , gyratory , rotary , rotation , rotatory.--n.revolution , vertiginous , whirling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X