• Hóa học & vật liệu

    quy trình Sperry

    Giải thích EN: An electrolytic process for producing white lead, in which lead anodes are electrolytically corroded in a sodium acetate electrolyte that contains Na2CO3. Giải thích VN: Một quy trình điện tử nhằm tạo ra chì trắng, trong đó cực chì bị ăn mòn bằng điện trong natri axetat chứa Na2CO3.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X