• Cơ khí & công trình

    lỗ tiêu chuẩn

    Giải thích EN: A hole with zero allowance plus a specific tolerance; fit allowance is provided for by the shaft in the hole. Giải thích VN: Một lỗ có giới hạn bằng 0 cộng với một khoảng cách xác định; khoảng cách khớp được cung cấp bởi trục trên lỗ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X