• Kỹ thuật chung

    sản lượng tiêu chuẩn

    Giải thích EN: The output of a worker performing at standard or 100% productivity, expressed as units per time period. Giải thích VN: Lượng hàng hóa của một công nhân làm ra tại mưc tiêu chuẩn hoặc với 100% sản lượng, được tính bằng đơn vị sản phẩm trên một khoảng thời gian.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X