• /¸prɔdʌk´tiviti/

  Thông dụng

  Cách viết khác productiveness

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sức sản xuất, năng suất

  Cơ - Điện tử

  Năng suất, sức sản xuất

  Toán & tin

  năng suất (của hệ thống)

  Kỹ thuật chung

  năng suất
  installation productivity option (IPO)
  tùy chọn năng suất cài đặt
  Interactive System Productivity Facility (ISPF)
  tiện ích năng suất của hệ thống tương tác
  IPO (installationproductivity option)
  tùy chọn năng suất cài đặt
  labour productivity
  năng suất lao động
  marginal productivity
  năng suất biên
  Marketing and Sales Productivity (MSP)
  năng suất tiếp thị và bán hàng
  operator productivity
  năng suất lao động
  productivity index
  chỉ số năng suất
  productivity tools
  công cụ tăng năng suất
  productivity wage
  lương theo năng suất
  rate of machinery productivity
  định mức năng suất máy
  system productivity
  năng suất hệ thống
  năng suất (lao động)
  hiệu suất
  sự sản xuất
  sản lượng

  Giải thích EN: 1. the relative output of work by workers or machines, typically measured in output per man-hour or machine-hour.the relative output of work by workers or machines, typically measured in output per man-hour or machine-hour. 2. the output of goods and services of an organization relative to its inputs (labor, capital, materials, and so on).the output of goods and services of an organization relative to its inputs (labor, capital, materials, and so on).

  Giải thích VN: 1. lượng sản phẩm tạo ra bởi nhân công hoặc máy móc, thường được tính bằng sản phẩm theo giờ công hoặc giờ hoạt động của máy.2. lượng hàng hóa hoặc dịch vụ do một tổ chức sản xuất ra so với các yếu tố đầu vào (lao động, vốn, nguyên liệu,.v.v).

  sức sản xuất

  Kinh tế

  hiệu suất
  capital productivity
  hiệu suất vốn
  law of diminishing marginal productivity
  quy luật hiệu suất giảm dần
  marginal productivity
  hiệu suất biên
  marginal productivity doctrine
  thuyết hiệu suất biên
  marginal productivity doctrine
  thuyết hiệu suất biên tế
  marginal productivity of capital
  hiệu suất biên của vốn
  marginal productivity of capital
  hiệu suất biên tế của đồng vốn
  office productivity
  hiệu suất làm việc của văn phòng
  productivity effect
  hiệu suất sản xuất
  productivity of capital
  hiệu suất đồng vốn
  năng suất
  calculated productivity
  năng suất dự tính
  crude productivity
  năng suất ước lượng
  diminishing productivity
  năng suất giảm dần
  growth of productivity
  sự tăng năng suất
  labour productivity
  năng suất lao động
  land productivity
  năng suất ruộng đất
  marginal productivity of labour
  năng suất lao động biên tế
  multifactor productivity
  năng suất đa yếu tố
  per capita productivity
  năng suất bình quân đầu người
  physical productivity
  năng suất vật chất
  productivity agreement
  hợp đồng theo năng suất
  productivity agreement
  thỏa ước, hợp đồng về năng suất
  productivity bargaining
  cuộc đàm phán của công đoàn về hợp đồng năng suất
  productivity bargaining
  thương lượng năng suất
  productivity bonus
  tiền thưởng năng suất
  productivity campaign
  cuộc vận động (tăng gia) năng suất
  productivity centre
  trung tâm thúc đẩy năng suất
  productivity clause
  điều khoản năng suất
  productivity curve
  đường cong năng suất
  productivity driven sector
  ngành dẫn dắt hay chi phối năng suất
  productivity gains
  tiền công năng suất
  productivity norm
  định mức năng suất
  productivity of land
  năng suất của đất
  productivity of social labour
  năng suất lao động xã hội
  productivity of tonnage
  năng suất trọng tải
  productivity ratio
  tỉ lệ năng suất
  productivity unemployment
  thất nghiệp do nâng cao năng suất gây ra
  total factor productivity
  năng suất của tổng yếu tố
  total factory productivity
  năng suất tổng yếu tố
  total productivity
  tổng năng suất
  sản lượng
  sản lượng (tính trên đơn vị diện tích)
  sức sản xuất
  law of diminishing marginal productivity
  định luật sức sản xuất biên tế giảm dần
  lift productivity
  tăng gia sức sản xuất
  marginal productivity
  sức sản xuất biên tế
  productivity of added value
  sức sản xuất tăng trị
  social productivity
  sức sản xuất xã hội

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X