• Xây dựng

    mộng mấu

    Giải thích EN: A mortice that extends only partway through a wooden member. Also, stub mortise. Giải thích VN: Kiểu mộng không xuyên qua toàn chiều dày thanh gỗ mà được đục mộng. Tham khảo: STUB MORTISE.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X