• /træns´leitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác translater

  Danh từ

  Người biên dịch (nhất là dịch viết)
  Máy truyền tin (bưu điện)
  Máy dịch
  Bộ chuyển đổi
  translator code
  bộ dịch mã


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy dịch
  code translator
  máy dịch mã

  Xây dựng

  máy chuyển phát
  máy chuyển tiếp
  máy chuyển tin

  Kỹ thuật chung

  bộ dịch
  address translator
  bộ dịch địa chỉ
  code translator
  bộ dịch mã
  decision table translator
  bộ dịch bảng quyết định
  dynamic address translator (DAT)
  bộ dịch địa chỉ động
  GAT (generalizedalgebraic translator)
  bộ dịch đại số tổng quát hóa
  generalized algebraic translator (GAT)
  bộ dịch đại số tổng quát
  language translator
  bộ dịch ngôn ngữ
  language translator
  bộ dịch ngữ
  one-to-one translator
  bộ dịch một một
  register translator
  bộ dịch thanh ghi
  chương trình dịch
  language translator
  chương trình dịch ngôn ngữ
  software translator
  chương trình dịch phần mềm
  translator directive
  dẫn hướng chương trình dịch
  người biên dịch
  người dịch
  máy dịch
  code translator
  máy dịch mã
  translator unit
  máy dịch, bộ chuyển

  Kinh tế

  người phiên dịch
  phiên dịch viên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X