• /diˈsiʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải quyết (một vấn đề...); sự phân xử, sự phán quyết (của toà án)
  Sự quyết định, quyết nghị
  to come to (arrive at) a decision
  đi tới một quyết định
  Tính kiên quyết, tính quả quyết
  a man of decision
  người kiên quyết
  to lack decision
  thiếu kiên quyết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự quyết định

  Kỹ thuật chung

  quyết định
  Access Control Decision Function (ACDF)
  chức năng quyết định điều khiển truy nhập
  binary decision
  quyết định nhị phân
  Decision - Oriented Resource Information System (DORIS)
  hệ thống thông tin tài nguyên định hướng quyết định
  decision block
  khối quyết định
  decision box
  hộp quyết định
  decision circuit
  mạch quyết định
  decision content
  nội dung quyết định
  decision criterion
  tiêu chuẩn quyết định
  decision element
  phần tử quyết định
  decision function
  hàm quyết định
  decision gate
  cổng quyết định
  decision graph
  đồ thị quyết định
  decision instruction
  lệnh quyết định
  decision making
  ra quyết đinh
  decision making
  ra quyết định
  decision making
  sự ra quyết định
  decision of establishing
  quyết định thành lập
  decision point
  điểm quyết định
  decision problem
  bài toán quyết định
  Decision Support System (DDS)
  hệ thống hỗ trợ quyết định
  Decision Support System (DSS)
  hệ thống hỗ trợ quyết định
  decision symbol
  ký hiệu quyết định
  decision table
  bảng quyết định
  decision table (DETAB)
  bảng quyết định
  decision table translator
  bộ dịch bảng quyết định
  decision theory
  lý thuyết quyết định
  decision threshold
  ngưỡng quyết định
  decision tree
  biểu đồ quyết định dạng cây
  decision tree
  cây quyết định
  decision value
  trị giá quyết định
  DETAB (decisiontable)
  bảng quyết định
  DSS (decisionsupport station)
  hệ thống hỗ trợ quyết định
  edit decision list (EDL)
  danh sách quyết định soạn thảo
  EDL (editdecision list)
  danh mục quyết định biên tập
  Failure to Comply with Engineer's Decision
  không tuân thủ quyết định của kỹ sư
  hard decision
  sự quyết định chính thức
  hard decision
  sự quyết định rõ ràng
  IDSS (integrateddecision support system)
  hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết định
  integrated decision support system (IDSS)
  hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết định
  investment decision
  quyết định đầu tư
  leading decision
  quyết định dẫn đầu
  limited-entry decision table
  bảng quyết định nhập hạn chế
  logic decision
  quyết định logic
  logical decision
  quyết định logic
  mixed entry decision table
  bảng quyết định nhập hỗn hợp
  multiple-hit decision table
  bảng quyết định đa hướng
  pass/fail decision
  quyết định được/không được
  routing decision
  quyết định chọn đường
  routing decision
  quyết định định tuyến
  signal decision
  sự quyết định tín hiệu
  statistical decision
  quyết định thống kê
  terminal decision
  quyết định cuối
  trailing decision
  quyết định theo sau
  uniformly best decision function
  hàm quyết định tốt nhất đều

  Kinh tế

  phân xử
  quyết định
  arbitral decision
  quyết định của trọng tài
  autonomic decision making
  sự ra quyết định tự trị
  business decision
  quyết định doanh nghiệp
  buying decision
  quyết định mua
  compromise decision
  quyết định hiệp thương
  consensus decision
  quyết định bàn bạc nhất trí
  consumer decision making
  việc đưa ra quyết định của người tiêu dùng
  consumption decision
  quyết định tiêu dùng
  control decision
  quyết định kiểm soát
  decision by arbitration
  sự quyết định của trọng tài
  decision centre
  trung tâm quyết định (của công ty)
  decision criterion
  tiêu chuẩn quyết định
  decision evaluation
  đánh giá quyết định
  decision information system
  hệ thống thông tin quyết định
  decision lag
  độ (chậm) trễ ra quyết định
  decision lag
  độ trễ quyết định
  decision lag
  sự trì hoãn quyết định
  decision maker
  người ra quyết định
  decision rule
  quy tắc quyết định
  decision rule based oh minimax criterion
  quy tắc ra quyết định dựa trên tiêu chuẩn minimax
  decision school of management
  trường phái quyết định quản lý
  decision structure
  cơ cấu quyết định
  decision tree
  cây quyết định
  decision variable
  biến quyết định
  decision-making
  đưa ra quyết định
  decision-making authority
  quyền (ra) quyết định
  examination decision
  quyết định thẩm tra
  group decision
  quyết định tập thể
  hidden decision
  quyết định ngầm
  high-level decision
  quyết định ở cấp cao
  hunch decision
  quyết định cảm tính
  judicial decision
  quyết định tư pháp
  last-minute decision
  quyết định phút cuối cùng
  long-term financial decision
  quyết định tài chính dài hạn
  major decision
  quyết định chính
  make or buy decision
  quyết định tự chế hoặc mua ngoài
  non routine decision
  quyết định đột xuất
  non-programmed decision
  quyết định không như theo nếp cũ
  non-routine decision
  quyết định đặc biệt
  pending your decision
  trong khi chờ quyết định của ông
  policy decision
  sự quyết định chính sách
  purchase decision
  quyết định mua
  short turn financial decision
  quyết định tài chính ngắn hạn
  snap decision
  quyết định vội vã (trong quản lý)
  unilateral decision
  đơn phương quyết định
  upcoming decision
  quyết định cấp bách
  wait a decision [[]] (to...)
  chờ quyết định
  sự giải quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X