• Kỹ thuật chung

  mạch ảo
  B-channel virtual circuit service
  dịch vụ mạch ảo kênh B
  D-channel virtual circuit
  mạch ảo kênh D
  Flow Controlled Virtual Circuit (FCVC)
  mạch ảo điều khiển luồng
  Multicast Virtual circuit (MVC)
  mạch ảo phát đa phương
  pass-through virtual circuit
  mạch ảo truyền qua
  permanent virtual circuit
  mạch ảo thường trực
  permanent virtual circuit (PVC)
  mạch ảo cố định
  Permanent Virtual Circuit (PVC)
  mạch ảo cố định-PVC
  Permanent Virtual Circuit (PVC)
  mạch ảo thường trực
  PVC (permanentvirtual circuit)
  mạch ảo thường trực
  PVC (programvirtual circuit)
  mạch ảo thường trực
  reset of a virtual circuit
  sự tái lập lại mạch ảo
  switched virtual circuit
  mạch ảo đã chuyển
  Switched Virtual Circuit (PacketSwitching) (SVC)
  kênh chuyển mạch ảo (chuyển mạch gói)
  Switched Virtual Circuit (SVC)
  mạch ảo chuyển mạch-SVC
  Virtual Circuit (PSN) (VC)
  Mạch ảo (PSN)
  Virtual Circuit Switch (VCS)
  chuyển mạch ảo
  virtual-circuit bearer service
  dịch vụ mang chuyển mạch ảo
  virtual-circuit switch (VCS)
  sự chuyển mạch mạch ảo
  virtual-circuit switching node
  nút chuyển mạch mạch ảo
  sự nối ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X