• /'pækit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gói nhỏ
  a packet of cigarettes
  gói thuốc lá
  Tàu chở thư (như) packet boat
  (từ lóng) món tiền được cuộc; món tiền thua cuộc (đánh cuộc, đánh đổ...)
  (từ lóng) viên đạn
  to catch (stop) a packet
  bị ăn đạn
  cop a packet
  như cop

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gói tin

  Giải thích VN: Một khối thông tin được truyền trên máy tính. Packet (gói tin) có chứa địa chỉ của người gửi và người nhận, các thông tin về kiểm lỗi, và các dữ liệu được thông báo.

  Điện

  bó thông tin

  Giải thích VN: Toàn bộ hay từng phần nội dung một thông tin bao gồm cả các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu... Được truyền toàn bộ trong một mạng thông tin.

  Điện lạnh

  khối (dữ liệu, tin)

  Điện tử & viễn thông

  lô thông tin

  Giải thích VN: Toàn bộ hay từng phần nội dung một thông tin bao gồm cả các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu... Được truyền toàn bộ trong một mạng thông tin.

  gói nhỏ

  Kỹ thuật chung

  bao
  bó dữ liệu
  packet assembler/disassembler (PAD)
  bộ phân tách/kết hợp bó (dữ liệu)
  packet major node
  nút chính bó dữ liệu
  PAD (packetassembler/disassembler)
  bộ phân tách/ kết hợp bó (dữ liệu)
  bó thép tấm
  packet drilling
  sự khoan bó thép tấm
  khối
  Packet Data Unit (PDU)
  khối dữ liệu gói
  packet header
  phần đầu khối
  packet level
  mức khối dữ liệu
  packet level interface
  giao diện mức khối dữ liệu
  Packet Switch Interface Unit (PSIU)
  khối giao diện chuyển mạch gói
  Packet Switched Data Access Unit (PSDAU)
  khối truy nhập chuyển mạch gói
  packet window
  cửa sổ khối dữ liệu
  restart confirmation packet
  gối xác nhận tái khởi động
  restart request packet
  bó yêu cầu khởi động lại
  kiện
  enclosed in a packet
  được đóng kiện
  packet assembler-disassembler (PAD)
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  PAD (packetassembler-disassembler)
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  đống gói
  enclosed in a packet
  được đóng gói
  đóng kiện
  enclosed in a packet
  được đóng kiện
  packet assembler-disassembler (PAD)
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  PAD (packetassembler-disassembler)
  thiết bị đóng kiện-dỡ kiện
  gói

  Giải thích VN: Một khối thông tin được truyền trên máy tính. Packet (gói tin) có chứa địa chỉ của người gửi và người nhận, các thông tin về kiểm lỗi, và các dữ liệu được thông báo.

  gói dữ liệu
  Internet Data Packet (IDP)
  Gói dữ liệu Internet

  Kinh tế

  bao gói
  đóng gói
  packet conveyor
  băng chuyền đóng gói
  packet soup
  cháo đóng gói
  gói
  gói bưu kiện nhỏ
  gói nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X