• /switʃd/

  Điện tử & viễn thông

  được chuyển mạch
  Spacecraft Switched TDMA (SS-TDMA)
  TDMA được chuyển mạch trên tàu vũ trụ
  switched circuit
  mạch được chuyển mạch

  Kỹ thuật chung

  chuyển mạch
  Bi-directional Line Switched Ring (BLSR)
  vòng chuyển mạch đường dây hai chiều
  Cellular Circuit-Switched Data (CCSD)
  dữ liệu chuyển mạch kênh của mạng tế bào
  Circuit Switched Data Networks (CSDN)
  các mạng số liệu chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Data Service (CSDS)
  thiết bị dữ liệu chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Digital Capability (CSDC)
  tiềm năng số hóa chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Network (CSN)
  mạng chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Public Data Network (CSPDN)
  mạng số liệu công cộng chuyển mạch kênh
  circuit switched service
  dịch vụ chuyển mạch
  Circuit Switched Voice (CSV)
  âm thoại chuyển mạch kênh
  circuit-switched connection
  sự kết nối chuyển mạch
  Circuit-Switched Data (CSD)
  dữ liệu chuyển mạch kênh
  circuit-switched data transmission service
  dịch vụ truyền dữ liệu chuyển mạch
  circuit-switched exchange
  tổng đài chuyển mạch
  circuit-switched network
  mạng chuyển mạch
  circuit-switched network (CSN)
  mạng được chuyển mạch
  circuit-switched public data network (CSPDN)
  mạng dữ liệu chuyển mạch công cộng
  CSN (circuit-switched network)
  mạng (được) chuyển mạch
  CSPDN (circuit-switched public data network)
  mạng dữ liệu chuyển mạch công cộng
  Dedicated Switched Access (DSA)
  truy nhập chuyển mạch dùng riêng
  digital switched network (DSN)
  mạng chuyển mạch dạng số
  Digital Switched Service (DSS)
  các dịch vụ chuyển mạch số
  DSN (digitalswitched network)
  mạng chuyển mạch dạng số
  Electronic Switched Network (ESN)
  mạng chuyển mạch điện tử
  Enhanced Private Switched Communication Service (EPSCS)
  dịch vụ truyền thông chuyển mạch dành riêng nâng cao
  Enhancement of High Speed Circuit Switched Data (ECSD)
  tăng cường dữ liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao
  general switched telephone network
  mạng điện thoại chuyển mạch tổng quát
  General Switched Telephone Network (GSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch chung
  High Speed Switched Port (HSSP)
  cổng chuyển mạch tốc độ cao
  High-Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
  số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao
  High-Speed Packet Switched Data (HSPSD)
  số liệu chuyển mạch gói tốc độ cao
  High-Speed Switched Digital Service (HSSDS)
  dịch vụ số chuyển mạch tốc độ cao
  International Packet Switched Network (IPSS)
  mạng chuyển mạch gói quốc tế
  Label Switched Routers (LSR)
  các bộ định tuyến chuyển mạch nhãn
  Low-Speed Packet Switched Data (LSPSD)
  số liệu chuyển mạch gói tốc độ thấp
  message-switched network
  mạng chuyển mạch thông báo
  non switched connection
  sự nối kết không chuyển mạch
  non switched line
  đường dây không chuyển mạch
  non switched point to-point line
  đường dây điểm nối điểm không chuyển mạch
  Packet - Switched Data Service (PSDS)
  dịch vụ dữ liệu chuyển mạch gói
  Packet - Switched Network (PSN)
  mạng chuyển mạch gói
  Packet Switched (PS)
  chuyển mạch gói
  Packet Switched Data Access Unit (PSDAU)
  khối truy nhập chuyển mạch gói
  Packet Switched Data Network (PSDN)
  mạng số liệu chuyển mạch gói
  packet switched data transmission service
  dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói
  Packet Switched Data Transmission Services (PSDTS)
  các dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói
  Packet Switched Interface (DEC) (PSI)
  Giao diện chuyển mạch gói (DEC)
  packet switched network
  mạng chuyển mạch nén
  Packet Switched Public Data Network (PSPDN)
  mạng số liệu công cộng chuyển mạch gói
  Packet Switched Service (PSS)
  dịch vụ chuyển mạch gói
  Packet Switched Telephone Network (PSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
  Point to Point Switched Virtual Connection (PCVS)
  kết nối ảo chuyển mạch điểm nối điểm
  Procedures for document Facsimile transmission in the general switched telephone network (T.30)
  Các thủ tục truyền Fax trong mạng điện thoại chuyển mạch chung
  PSN (Publicswitched network)
  mạng chuyển mạch công cộng
  Public Packet Switched Data Network (PPSDN)
  mạng số liệu chuyển mạch gói công cộng
  Public Packet Switched Network (PPSN)
  mạng chuyển mạch gói công cộng
  Public Switched Data Network (PSDN)
  mạng số liệu chuyển mạch công cộng
  Public Switched Network (PSN)
  mạng chuyển mạch công cộng
  public switched telephone network
  mạng điện thoại (chuyển mạch) công cộng
  public switched telephone network (PSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
  Region Digital Switched Network (RDSN)
  mạng chuyển mạch số khu vực
  Regional switched Digital Network (RSDN)
  mạng chuyển mạch số khu vực
  Server Based Switched (SBS)
  Chuyển mạch dựa trên Server
  Spacecraft Switched TDMA (SS-TDMA)
  TDMA được chuyển mạch trên tàu vũ trụ
  speech-switched path
  đường chuyển mạch
  STN (switchedtelephone network)
  mạng điện thoại chuyển mạch
  SWINN (switchedintermediate network node)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  switched access
  sự truy cập chuyển mạch
  switched capacitor
  tụ chuyển mạch
  switched circuit
  mạch chuyển mạch
  switched circuit
  mạch được chuyển mạch
  Switched Circuit Network (SCN)
  mạng chuyển mạch kênh
  switched connection
  kết nối chuyển mạch
  switched connection
  sự kết nối chuyển mạch
  switched current
  dòng được chuyển mạch
  Switched Digital Broadcast (SDB)
  phát quảng bá số có chuyển mạch
  Switched Digital Network (SDN)
  mạng số chuyển mạch (mạng chuyển mạch số)
  Switched Digital Service (SDS)
  dịch vụ chuyển mạch số
  Switched Digital Services Applications Forum (SDSAF)
  diễn đàn ứng dụng các dịch vụ chuyển mạch số
  Switched Digital Video (Broadband) (SDV)
  video chuyển mạch số (băng rộng)
  Switched Excited Linear predictive (SWELP)
  dự báo tuyến tính kích thích bằng chuyển mạch
  switched intermediate network node (SWINN)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  switched laser
  laze chuyển mạch
  switched line
  đường chuyển mạch
  switched line
  đường được chuyển mạch
  switched line
  tuyến chuyển mạch
  switched loop console
  bàn điều khiển vòng chuyển mạch
  Switched maintenance access system (SMAS)
  hệ thống truy nhập bảo dưỡng chuyển mạch
  switched major node
  nút chính chuyển mạch
  Switched Multimegabit data service (SMDS)
  dịch vụ số liệu nhiều megabit có chuyển mạch
  switched network
  mạng chuyển mạch
  switched network
  mạng lưới chuyển mạch
  switched network layer
  tầng mạng chuyển mạch
  switched path system
  hệ thống chuyển mạch (đường thông tin)
  Switched Service Network (SSN)
  mạng dịch vụ chuyển mạch
  switched star
  ký hiệu sao chuyển mạch
  switched telecommunication network
  mạng viễn thông chuyển mạch
  switched telephone network (STN)
  mạng điện thoại chuyển mạch
  Switched Video Broadcast (SVB)
  phát quảng bá video chuyển mạch
  Switched Virtual Channel Connection (ATM) (SVCC)
  kết nối kênh ảo có chuyển mạch
  Switched Virtual Circuit (PacketSwitching) (SVC)
  kênh chuyển mạch ảo (chuyển mạch gói)
  Switched Virtual Circuit (SVC)
  kênh thoại chuyển mạch
  Switched Virtual Circuit (SVC)
  mạch ảo chuyển mạch-SVC
  Switched Virtual Circuit Identifier (SVCI)
  mã nhận dạng kênh ảo chuyển mạch
  switched virtual connection (SVC)
  kết nối ảo chuyển mạch-SVC
  Switched Virtual Network (IBM) (SVN)
  Mạng ảo chuyển mạch (IBM)
  Switched Virtual Path (SVP)
  đường ảo chuyển mạch
  Switched Virtual Path Connection (ATM) (SVPC)
  kết nối đường ảo chuyển mạch
  switched-message network
  mạng thông báo chuyển mạch
  Unidirectional Path Switched Ring (UPSR)
  vòng chuyển mạch đường truyền đơn hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X