• Ngoại động từ

  Vui lòng nhận
  Accepter un cadeau
  vui lòng nhận một món quà
  Il a accepté de nous aider
  anh ta nhận lời giúp chúng tôi
  Chấp nhận, nhận
  Accepter un sacrifice
  chấp nhận một sự hy sinh
  Accepter une lettre de change
  thuận nhận một hối phiếu
  Je ne peux accepter votre proposition
  tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh
  Phản nghĩa Décliner, récuser, refuser, rejeter. Repousser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X