• Ngoại động từ

  Cho bán đấu giá
  Adjuger une maison une oeuvre d'art
  cho bán đấu giá một ngôi nhà/một tác phẩm nghệ thuật
  Cho bỏ thầu
  Adjuger des travaux de construction
  cho bỏ thầu những công trình xây dựng
  Cấp, cho, định
  Adjuger un prix
  cho giá, định giá
  Adjuger une récompense
  cấp phần thưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X