• Phó từ

  Xung quanh
  De la viande avec des légumes autour
  thịt với rau xung quanh

  Giới ngữ

  ( autour de) xung quanh; khoảng chừng
  Les planètes gravitent autour du soleil
  các hành tinh xoay xung quanh mặt trời
  Regarder autour de soi avec circonspection
  thận trọng quan sát xung quanh mình
  Autour d'un million
  khoảng một triệu
  Il a autour de cinquante ans
  ông ta khoảng năm mươi tuổi
  Danh từ giống đực
  (động vật học) chim bồ cắt; chim ưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X