• Đại từ

  Mình
  Avoir confiance en soi
  tin ở mình
  La voiture soulève après soi une longue tra†née de poussière
  chiếc xe tung ra sau nó một làn bụi dài
  à part soi
  riêng trong lòng
  cela va de soi
  tất nhiên là thế
  chez soi
  ở nhà mình
  en soi
  tự nó
  être à soi
  tự làm chủ được mình
  être soi
  giữ nguyên bản chất của mình
  prendre sur soi
  nhận trách nhiệm về mình
  revenir à soi
  xem revenir
  soi-même
  tự mình

  Danh từ giống đực

  Cái mình
  un autre soi-même
  một người bạn thân
  Phản nghĩa Autrui.
  Đồng âm Soie, soit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X