• Danh từ giống cái

  Gốc, đáy, chân, nền
  La base du coeur
  đáy tim
  La base d'un triangle
  đáy tam giác
  Un médicament à base de mercure
  một vị thuốc mà chất nền là thủy ngân
  La base d'une colonne
  chân cột
  Căn cứ
  Bases militaires
  căn cứ quân sự
  ( hóa học) bazơ
  (toán học) cơ số
  (ngôn ngữ học) thân từ
  Nền tảng, cơ sở
  Poser les bases d'une science
  đặt cơ sở cho một khoa học
  Sur la base de
  trên cơ sở
  carré par la base carré de base
  cương trực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X