• Ngoại động từ

  Đặt, để
  Poser sa tête sur l'oreiller
  đặt đầu lên gối
  Poser un principe
  đặt một nguyên tắc
  Poser un problème
  đặt một vấn đề
  Poser une question
  đặt một câu hỏi
  Đề cao, làm nổi bật
  Succès qui pose un auteur
  sự thành công làm nổi bật một tác giả
  Viết, ghi
  Je pose quatre et je retiens un
  tôi viết bốn và nhớ một (khi tính)
  Hạ (xuống), bỏ (ra), lật (ra)
  Poser les armes
  hạ khí giới
  Poser le masque
  bỏ mặt nạ ra
  poser sa candidature
  ứng cử
  poser sa chique et faire le mort
  (từ lóng, biệt ngữ) im thin thít
  poser un avion
  cho máy bay hạ xuống
  poser un lapin lapin
  lapin
  Phản nghĩa Déposer, enlever, ôter, lever.

  Nội động từ

  Đặt lên, kê lên
  Poutre qui pose sur deux piliers
  xà đặt lên hai cột trụ
  (hội họa) ngồi làm mẫu vẽ
  Poser devant le peintre
  ngồi làm mẫu vẽ trước họa sĩ
  Làm điệu
  Elle ne fait que poser
  chị ta chỉ làm điệu thôi
  (thân mật) làm ra vẻ
  Poser à l'homme généreux
  làm ra vẻ con người hào phóng
  poser à cru
  xây không móng
  poser à sec
  xây không vữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X