• Tính từ

  Chắc chắn, chắc
  Un fait certain
  một sự việc chắc chắn
  C'est possible mais ce n'est pas certain
  có thể, nhưng chưa chắc
  Nào đó
  Jusqu'à un certain point
  đến mức độ nào đó
  ( số nhiều) một số
  Certains auteurs
  một số tác giả
  d'un certain âge
  đã đứng tuổi
  Phản nghĩa Incertain, contestable, controversé, discutable, douteux, erróne; faux, aléatoire, improbable, hésitant, sceptique

  Động từ

  ( số nhiều) một số người
  Certains l'affirment
  một số người khẳng định điều đó
  Danh từ giống đực
  Cái chắc chắn
  (kinh tế) tài chính giá hối đoái (của tiền nước ngoài)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X