• Ngoại động từ

  Làm đông, (làm) đóng băng
  Froid à glacer les rivières
  lạnh đến mức làm đóng băng sông ngòi
  Ướp lạnh
  Glacer du vin
  ướp lạnh rượu nho
  Làm giá lạnh
  Le vent m'a glacé
  gió làm tôi giá lạnh
  Quand l'âge nous glace
  khi tuổi già làm lòng ta giá lạnh đi
  Làm (cho) ớn
  Attitude qui glace les gens
  thái độ làm ớn người
  Cet examinateur glace les candidats
  viên giám khảo đó làm cho thí sinh ớn
  Làm đờ ra, làm hoảng sợ
  Ce hurlement dans la nuit les glace d'horreur
  tiếng hú trong đêm khuya làm cho họ đờ ra vì khiếp sợ
  Làm láng
  Glacer une étoffe
  làm láng tấm vải
  Tráng mặt (bánh ngọt.)
  Phản nghĩa Dégeler, fondre, br‰ler, chauffer, échauffer, réchauffer; attirer, émouvoir, encourager, enivrer, enthousiasmer, exciter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X