• Danh từ giống đực

  Lợi, lợi ích
  Parler dans l'intérêt de quelqu'un
  vì lợi ích của ai mà nói
  Sự vụ lợi, sự hám lợi
  C'est l'intérêt qui le guide [[]]
  chính sự vụ lợi đã đưa đường dẫn lối cho nó
  Lãi, lợi tức
  Intérêt simple
  lãi đơn
  Intérêts composés
  lãi kép
  Sự quan tâm, sự tha thiết
  L'intérêt qu'il met à l'affaire
  sự tha thiết của nó đến công việc
  Hứng thú, lý thú
  Histoire pleine d'intérêt
  câu chuyện đầy lý thú
  (số nhiều) quyền lợi
  Servir les intérêts de quelqu'un
  phục vụ quyền lợi của ai
  dommages et intérêts
  như dommages-intérêts

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X