• Nội động từ

  Nói
  Enfant qui commence à parler
  trẻ học nói
  Parler à la radio
  nói ở đài
  Parler à un ami
  nói (chuyện) với bạn
  Les muets parlent par gestes
  người câm nói bằng cử chỉ
  Parler pour quelqu'un
  nói giúp ai
  Toute la ville en parle
  cả thành phố nói về việc đó
  Parler de quelqu'un
  nói về ai
  Il parle d'aller vivre à la campagne
  nó tính chuyện về nông thôn ở
  cela parle tout seul
  thế cũng đủ có nghĩa rồi
  en parler bien à son aise aise
  aise
  faire parler de soi
  khiến người ta nói đến mình
  faire parler la poudre le canon
  dùng đến binh lực
  généralement parlant
  nói chung
  il faut laisser parler
  cứ để người ta có ý kiến
  les faits parlent d'eux-mêmes
  bản thân sự việc đã đủ rõ rồi
  les murailles parlent
  tai vách mạch dừng
  ne m'en parlez pas
  đừng gợi chuyện ấy nữa
  on en parle
  người ta đồn đại về việc ấy
  parler à bâtons rompus bâton
  bâton
  parler à cheval à quelqu'un
  nói với ai một cách khinh miệt
  parler à son bonnet
  nói một mình
  parler à un mur
  nói với đầu gối
  parler bien de quelqu'un
  nói tốt về ai
  parler comme un livre
  nói như sách
  parler comme un oracle
  nói như thánh phán
  parler comme un perroquet
  nói như vẹt
  parler contre
  phản đối
  parler d'abondance abondance
  abondance
  parler de la pluie et du beau temps
  nói chuyện tầm phào
  parler d'or
  nói rất khôn
  parler du nez nez
  nez
  parler en l'air
  nói vu vơ
  parler en ma†tre
  nói giọng cửa quyền
  parler haut
  nói không nể nang
  parler latin devant les cordeliers
  múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm
  quand les ânes parleront latin
  khi nào rau diếp làm đình, không đời nào
  parler le coeur à la main
  nói thành thực, nói cởi mở
  parler par compas et mesure
  nói thận trọng, cân nhắc đắn đo
  parler pour parler
  nói để mà nói, nói không mục đích
  parler raison
  biết nghe lẽ phải; nói có lý lẽ
  quand l'honneur parle
  theo tiếng gọi của lương tâm
  sans parler de
  không kể đến...
  savoir ce que parler veut dire
  hiểu ngầm
  tout parle en sa faveur
  gặp mọi điều thuận lợi
  trouver à qui parler
  gặp người đáng mặt
  tu parles
  khó tin lắm
  voilà ce qui s'appelle parler
  nói như thế mới là nói
  parler politique
  nói chính trị

  Danh từ giống đực

  Cách nói, giọng nói
  Un parler doux
  cách nói nhẹ nhàng
  Thổ ngữ
  Le parler breton
  thổ ngữ xứ Brơtanhơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X